Note 33 Definitioner

Adresseløse forsendelser

Reklame, som udsendes uden personlig adresse – eksempelvis på vegne af virksomheder, som ikke råder over eget kunderegister eller ønsker at komme i kontakt med en ny målgruppe. Med adresseløse forsendelser kan kunden vælge mellem at nå bredt ud til at alle husstande eller virksomheder i landet eller rette udsendelser mod specifikt udvalgte målgrupper.

A-post

Post, som behandles i en produktionsstrøm med henblik på omdeling første hverdag efter indlevering.

B-post

Post, som behandles i en produktionsstrøm med henblik på omdeling senest tre hverdage efter indlevering.

Corporate Image

Er baseret på en måling, hvor privatpersoner i Danmark og Sverige besvarer spørgsmål om, hvordan de opfatter henholdsvis Post Danmark og Posten. Resultatet indregnes i et indeks, som omfatter tre centrale dimensioner: Generelt renomme, emotionel attraktivitet og rationel attraktivitet.

C-post

Post i Danmark med særlige indleveringsvilkår, som håndteres i produktionsstrøm med henblik på uddeling på 2.–4. hverdag efter indlevering.

Direct mail

Reklame, som er personligt adresseret til enkeltpersoner. Direct mail fremsendes med personlig hilsen og benyttes, når virksomheder ønsker at etablere relationer med eksisterende kunder og finde nye kunder.

EBITDA

Driftsresultatet ekskl. af- og nedskrivninger.

Egenkapitalforretning

Periodens resultat løbende over 12 måneder i forhold til den gennemsnitlige egenkapital løbende over 12 måneder.

Gennemsnitligt antal ansatte

Beregnes ved, at det samlede antal betalte timer divideres med normtiden for en fuldtidsmedarbejder.

Justeret overskudsgrad

Driftsresultatet ekskl. omstruktureringsomkostninger og engangseffekter i procent af driftsindtægterne (nettoomsætning og øvrige driftsindtægter). Ved beregning af justeret overskudsgrad pr. forretningsvirksomhed medtages salg til andre forretningsvirksomheder og moderselskabsfunktioner.

Kundeværdindeks

Er baseret på PostNords måleværktøj til at følge løbende op på kundetilfredshed og kundernes opfattelse af virksomheden.

Lederindeks (LIX)

Indgår i koncernens medarbejderspørgeskema. Resultatet viser medarbejdernes holdning til lederskabet hos den nærmest overordnede chef.

Medarbejderindeks (MIX)

Indgår i koncernens medarbejderspørgeskema. Resultatet viser medarbejdernes engagement.

Net debt/EBITDA

Rentebærende forpligtelser, inkl. hensættelser til pensioner, fratrukket likvide midler, i forhold til EBITDA, løbende over 12 måneder.

Overskudsgrad

Driftsresultat i procent af indtægter fra driften (nettoomsætning og andre driftsindtægter). Ved beregning af overskudsgrad pr. forretningsområde inkluderes salg til andre forreningsområder og moderselskabsfunktioner.

Resultat pr. aktie

Andel af resultat efter skat, som kan henføres til moderselskabets aktionærer, i forhold det gennemsnitlige antal udestående aktier.

Soliditetsgrad

Egenkapital (inkl. minoritetsandelen) ved periodens afslutning i forhold til balancesummen ved periodens afslutning.

Sygefravær

Sygefravær i forhold til ordinær, aftalt arbejdstid.