Note 4 Segmentsrapportering

Koncernens inddeling i forretningsvirksomheder tager udgangspunkt i den måde, hvorpå koncernen ledes og rapporterer til ledelsen. For interne mellemværender mellem forretningsområderne gælder en markedsbestemt prissætning. Der er ikke frihed til at købe eksternt, hvis ydelsen er tilgængelig internt. Der foretages i forhold til den operative struktur, men ikke den juridiske struktur, en omkostningsfordeling af koncernfælles funktioner til kostpris med fuld fordeling af omkostninger.

Breve Danmark er den førende leverandør af distributionsløsninger på det danske kommunikationsmarked og råder over et landsdækkende distributionsnet. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade, facility management-tjenester samt ind- og udlevering af pakker.

Meddelande Sverige er den førende leverandør af distributionsløsninger på det svenske kommunikationsmarked og råder over et landsdækkende distributionsnet. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade samt ind- og udlevering af pakker. Investeringer i de nye terminaler Hallsberg og Rosersberg samt i køretøjer tilhørende Posten Leasing AB indregnes for 2012 i forretningsvirksomheden Meddelande Sverige SEK 688 mio. (371 mio.). Tidligere års investeringer indregnes under Øvrigt.

Logistik er en førende aktør på det nordiske logistikmarked og tilbyder et komplet nordisk distributionsnetværk. Forretningsområdet har aktiviteter inden for pakker, paller og stykgods og desuden i forbindelse med bud- og kurértjeneste, ekspres, tredjepartslogistik, systemtransporter og fragt af varepartier.

Strålfors er en virksomhed inden for informationslogistik. Virksomheden udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, som skaber stærkere og mere personlige kunderelationer for virksomheder med store kundebaser. Strålfors er førende på sit område i Norden og har aktiviteter i Norden samt en række andre europæiske lande.

I Øvrigt indgår koncernfælles funktioner, herunder moderselskabet, Svensk Kassaservice, hensættelse til ændringer af koncernfunktioner i Sverige og Danmark samt koncernjusteringer. Justeringerne vedrører koncernens IFRS-justeringer for pensioner efter IAS 19 Personaleydelser samt finansiel leasing efter IAS 17 Leasingkontrakter. Fra Øvrigt foretages en omkostningsmæssig fordeling mellem forretningsvirksomhederne i forbindelse med service og ydelser fra de koncernfælles funktioner. I Øvrigt indtægtsføres denne omkostningsfordeling under Andre driftsindtægter, internt, og i forretningsområderne omkostningsføres den under Andre omkostninger.

I Elimineringer indgår eliminering af interne transaktioner.

2012 Jan–dec


Mail
SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Strålfors Øvrigt Elimineringer Koncernen
Nettoomsætning, eksternt 8.040 15.020 13.281 2.576 3
38.920
Nettoomsætning, internt 250 117 145 89 6 –607 0
I alt, nettoomsætning 8.290 15.137 13.426 2.665 9 –607 38.920
Andre driftsindtægter, eksternt –2 75 52 17 111
253
Andre driftsindtægter, internt 1.649 712 1.247
4.094 –7.702 0
I alt, driftsindtægter 9.937 15.924 14.725 2.682 4.214 –8.309 39.173
Personaleomkostninger –5.609 –7.532 –3.423 –821 –1.156 56 –18.485
Transportomkostninger –650 –2.608 –6.089 –67 –16 1.346 –8.084
Andre omkostninger –3.307 –4.628 –4.727 –1.593 –3.000 6.907 –10.348
Afskrivninger og nedskrivninger –396 –363 –373 –226 –541
–1.899
I alt, driftsomkostninger –9.962 –15.131 –14.612 –2.707 –4.713 8.309 –38.816
Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures 7
7
DRIFTSRESULTAT –18 793 113 –25 –499 0 364
Finansielle poster, netto

16
Resultat før skat

380
Skat

–123
Periodens resultat

257
Aktiver 8.129 8.694 9.072 2.493 13.594 –12.524 29.458
Forpligtelser 4.442 6.399 4.766 1.488 13.328 –12.524 17.899
Investeringer i materielle og immaterielle aktiver 463 1.066 401 89 312
2.331

2011 Jan–dec


Mail
SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Strålfors Øvrigt Elimineringer Koncernen
Nettoomsætning, eksternt 9.068 15.103 12.309 2.982 4
39.466
Nettoomsætning, internt 279 117 141 66 11 –614 0
I alt, nettoomsætning 9.347 15.220 12.450 3.048 15 –614 39.466
Andre driftsindtægter, eksternt 3 67 36 18 150
274
Andre driftsindtægter, internt 1.682 664 1.281
4.125 –7.752 0
I alt, driftsindtægter 11.032 15.951 13.767 3.066 4.290 –8.366 39.740
Personaleomkostninger –6.332 –7.831 –3.158 –1.070 –875 156 –19.110
Transportomkostninger –642 –2.675 –5.636 –98 –13 1.524 –7.540
Andre omkostninger –3.303 –4.356 –4.392 –1.739 –2.748 6.687 –9.851
Afskrivninger og nedskrivninger –393 –199 –312 –240 –522
–1.666
I alt, driftsomkostninger –10.670 –15.061 –13.498 –3.147 –4.158 8.367 –38.167
Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures –7

5

–2
DRIFTSRESULTAT 355 890 269 –76 132 1 1.571
Finansielle poster, netto

100
Resultat før skat

1.671
Skat

–446
Periodens resultat

1.225
Aktiver 8.679 6.745 7.036 2.786 10.254 –10.090 25.410
Forpligtelser 4.260 4.511 3.351 1.594 9.854 –10.090 13.480
Investeringer i materielle og immaterielle aktiver 519 273 368 156 630
1.946
Driftsindtægter pr. geografisk område er baseret på kundens faktureringsadresse, SEK mio. 2012 2011
Indtægter Aktiver Investeringer Indtægter Aktiver Investeringer
Sverige 22.490 16.228 1.663 22.217 13.676 1.236
Danmark 10.592 8.771 465 11.973 7.594 543
Norge 4.091 3.193 165 3.581 2.828 120
Finland 607 553 15 601 5191) 20
Øvrige verden 1.393 713 23 1.368 7931) 27
I alt 39.173 29.458 2.131 39.740 25.410 1.946

1)Tallene for 2011 er justeret mellem Finland og Øvrige verden.