Note 5 Ansatte, personaleomkostninger og vederlag til ledelsesmedlemmer


2012 2011
Gennemsnitligt antal ansatte pr. land Kvinder Mænd I alt Andel mænd Kvinder Mænd I alt Andel mænd
Sverige 8.434 15.478 23.912 65% 8.731 15.810 24.541 64%
Danmark 5.213 8.453 13.666 62% 5.688 9.450 15.138 62%
Finland 107 183 290 63% 100 164 264 62%
Norge 223 1.059 1.282 83% 200 920 1.120 82%
Andre lande 218 345 563 61% 254 397 651 61%
I alt 14.195 25.518 39.713 64% 14.973 26.741 41.714 64%
Personaleomkostninger, SEK mio. 2012 2011
Lønninger og andre ydelser 14.082 14.792
Lovbestemte bidrag til social sikring 2.628 2.532
Pensionsomkostninger1) 1.698 1.641
Andre personaleomkostninger 77 145
I alt 18.485 19.110

1)Af koncernens pensionsomkostninger henføres SEK 3 mio. (14 mio.) til nuværende og tidligere administrerende og viceadministrerende direktører. Udestående forpligtelser til disse udgør SEK 126 mio. (145 mio.).

Specifikation af lønninger og andre ydelser pr. land, SEK mio. 2012 2011
Adm. direktør1) Heraf bonus Andre ansatte I alt Adm. direktør1) Heraf bonus Andre ansatte I alt
Sverige 28
7.457 7.485 27
7.495 7.522
Danmark 12
5.558 5.570 10
6.317 6.327
Finland 2
108 110 2
104 106
Norge 5
772 777 3
646 649
Andre lande 3
137 140 2
186 188
I alt 50
14.032 14.082 44
14.748 14.792

1)Som adm. direktør anses nuværende og tidligere administrerende og viceadministrerende direktører.

Specifikation af lønninger og andre vederlag til koncernledelsen, 11 personer, SEK mio. 2012 2011
Grundløn Pensions-omkost- ninger Andre ydelser I alt Grundløn Pensions-omkost- ninger Andre ydelser I alt
Lars Idermark, administrerende direktør og koncernchef fra 1 mar 2011 8,7 2,6 0,1 11,4 7,5 2,1 0,1 9,7
Lars G. Nordström, administrerende direktør og koncernchef til 28 feb 20111,5 0,4
1,9
K.B. Pedersen, viceadministrerende koncernchef 4,5

4,5 4,1

4,1
Mats Lönnqvist, viceadministrerende direktør og CFO fra 1 nov 2011 – 31 maj 2012 3,6 0,6
4,2 0,8 0,2
1,0
Göran Sällqvist, viceadministrerende direktør til 29 aug 20112,6 1,6 0,1 4,3
I alt, administrerende og viceadministrerende direktører 16,8 3,2 0,1 20,1 16,5 4,3 0,2 21,0
I alt, øvrige i koncernledelsen 29,0 8,2 0,6 37,8 27,9 8,8 0,7 37,4
I alt, alle i koncernledelsen 45,8 11,4 0,7 57,9 44,4 13,1 0,9 58,4

Vederlag til ledelsesmedlemmer

Samtlige ledelsesmedlemmer i Sverige modtager et pensionsbidrag på højst 30% af månedslønnen. Pensionsalderen er iflg. disse aftaler 65 eller 62 år. Pensionsomkostningerne til den nuværende administrerende direktør er fastsat til et beløb, som svarer til 30% af månedslønnen. Opsigelsesvarslet er 6 måneder. Andre medlemmer af koncernledelsen har en opsigelsesperiode på 6–12 måneder ved opsigelse fra arbejdsgiversiden og 6 måneder ved egen opsigelse. Hvis opsigelsen sker på initiativ af arbejdsgiveren, kommer et fratrædelsesvederlag til udbetaling, som svarer til værdien af månedsløn og firmabil i højst 12 måneder. For ledelsesmedlemmer gælder reglen om, at der fra opsigelsesløn og fratrædelsesvederlag fratrækkes indkomst, som modtages i forbindelse med ny stilling eller egen virksomhed.

Ledelsesmedlemmer, som er ansat i overensstemmelse med dansk arbejdsret, er fuldt ud omfattede af præmiebaserede pensioner, og pensionsalderen for disse ledelsesmedlemmer følger reglerne i dansk arbejdsret.


31 dec 2012 31 dec 2011
Kønsfordeling blandt ledelsesmedlemmer, % Andel kvinder Andel mænd Andel kvinder Andel mænd
Koncernbestyrelse 38 62 38 62
Koncernledelse 15 85 9 91
Bestyrelsesmedlemmer og administrerende direktører i datterselskaber 21 79 17 83
Vederlag til bestyrelsen for koncernen samt PostNord AB, SEK tusinde Revisions- udvalget Vederlags- udvalget 2012 2011
Fritz Schur (formand)
Formand 638 638
Anne Birgitte Lundholt Bestyrelsesmedlem
300 300
Jonas Iversen, fra 20. april 2012 Bestyrelsesmedlem


Richard Reinius, til 14. februar 2012 Bestyrelsesmedlem


Mats Abrahamsson
Bestyrelsesmedlem 275 275
Ingrid Bonde
Bestyrelsesmedlem 275 275
Gunnel Duveblad Formand
313 313
Bjarne Hansen Bestyrelsesmedlem
300 300
Torben Janholt
Bestyrelsesmedlem 275 275
I alt

2.376 2.376
Honorar besluttet på ordinær generalforsamling 20 apr 2012, SEK 1.000 Bestyrelse Revisions- udvalget Vederlags-udvalget
Formand 600 63 38
Bestyrelsesmedlem 250 50 25