Note 6 Andre omkostninger

SEK mio. 2012 2011
Lokaleomkostninger 2.158 2.134
Hensættelser 898 68
Terminalafgifter 1.031 1.051
Omkostninger, varer og materialer 1.177 1.279
Indkøbte IT-ressourcer 1.481 1.524
Aktiveret arbejde for egen regning, IT –242 –236
Andet 3.845 4.031
I alt 10.348 9.851
Specifikation af hensættelser og tilbageførsler i forbindelse med omstruktureringstiltag

Breve Danmark 187 47
Meddelande Sverige 101 –114
Logistik 74 –15
Strålfors 83 –1
Øvrigt og Elimineringer 453 151
I alt 898 68

Hensættelser i forretningsvirksomhederne omhandler hovedsageligt personaleomkostninger, dels relateret til PostNords effektiviseringsprogram, dels i form af løbende tilpasning af produktionen.

I segmentet Øvrigt og Elimineringer vedrører hensættelserne primært tidlig pension og overgang til enheder, som håndterer overskydende personale. Overskydende personale er især knyttet til det igangværende effektiviseringsprogram i koncernfunktionerne.