Note 7 Honorar og omkostningsgodtgørelse til revisorer

SEK mio. 2012 2011
Lovpligtig revision

Ernst & Young 11 10
PWC 2 2
I alt 13 12
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

PWC 1 1
I alt 1 1
Skatterådgivning

PWC 2 1
I alt 2 1
Andre ydelser

Ernst & Young 8 8
PWC 1 2
I alt 9 10

Som revisionsopgaver anses gennemgang af årsrapporten og bogføringen samt bestyrelsens og den administrerende direktørs forvaltning, andre arbejdsopgaver, som det tilkommer virksomhedens eksterne revisorer at udføre, samt rådgivning og andre former for bistand, som kræves på baggrund af observationer i forbindelse med en sådan gennemgang eller udførelse af andre sådanne arbejdsopgaver. Alt andet er andre opgaver.