Note 8 Af- og nedskrivninger

SEK mio. 2012 2011
Afskrivninger

Licenser, varemærker, kundeforhold og lignende aktiver 174 148
Aktiverede udviklingsomkostninger 173 178
Grunde og bygninger 159 155
Maskiner og inventar 1.174 1.176
I alt 1.680 1.657
Nedskrivninger

Aktiverede udviklingsomkostninger 152
Grunde og bygninger 4
Maskiner og inventar 7
Varebeholdning 1
Andel i Eson Pac Group AB 55
Aktiver med salg for øje
9
I alt 219 9

Nedskrivninger

Medio 2012 implementerede PostNord-koncernen en fælles nordisk SAP-platform. Baggrunden var et ønske om at sikre et fælles system med ensartede processer i hele koncernen. Konverteringen betød, at de fleste af de programmer, der indgik i den tidligere danske SAP-platform, R3, ikke længere eller kun i meget begrænset omfang blev benyttet af Post Danmark A/S. Aktiverede udviklingsomkostninger til den danske SAP-platform er i 2012 blevet nedskrevet med SEK 152 mio.

Strålfors har i 2012 foretaget nedskrivninger på SEK 12 mio., hvoraf SEK 11 mio. vedrører materielle aktiver, og SEK 1 mio. vedrører varebeholdninger. Nedskrivningerne skal ses i lyset af en fremskyndet udflytning fra kontorlokaler, afvikling af en produktionsenhed og afvikling af urentabel produktion.

Eson Pac Group AB udvikler sig indtil videre betydeligt dårligere end skønnet i den forretningsplan, som blev udarbejdet i forbindelse med erhvervelsen af Strålfors Identification Solutions, primært på grund af dårligere salgsmængder end forventet. Afvigelserne skyldes dels konjunkturforholdene og dels, at en af de største kunder midlertidigt aftog betydeligt færre mængder i første halvdel af 2012. Selv om anden halvdel af 2012 udviklede sig væsentlig bedre end første halvdel, når selskabet alligevel ikke en tilfredsstillende lønsomhed. Det er bedømmelsen, at den vurdering af aktiebesiddelsen, der tidligere blev gennemført, ikke er blevet indfriet, og derfor er der foretaget en nedskrivning i størrelsesordenen SEK 55 mio.