Note 9 Finansielle poster, netto

SEK mio. 2012 2011
Finansielle indtægter

Renteindtægter 37 67
Renteindtægter i forbindelse med pensioner 155 298
Andre finansielle indtægter 46 2
I alt 238 367
Finansielle omkostninger

Renteomkostninger1) –68 –29
Renteomkostninger i forbindelse med pensioner –90 –195
Renteomkostninger i forbindelse med finansiel leasing –19 –28
Andre finansielle omkostninger –14
Valutakursudsving, netto –31 –15
I alt –222 –267
Finansielle poster, netto 16 100

1)Øget gældsætning i 2012 er årsagen til de øgede renteomkostninger.

Se note 29: Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter, s. 87. For renteomkostninger i forbindelse med pensioner, se desuden note 23: Pensioner, s. 80.