Ledelsens påtegning

Ledelsens underskrifter

Bestyrelsen og den administrerende direktør bekræfter hermed, at koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, og at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets finansielle stilling og resultat. Intet af væsentlig betydning er udeladt, som ville kunne påvirke det billede, som årsregnskabet tegner af selskabet. Ledelsesberetningen giver et retvisende billede af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter, finansielle stilling og resultater og beskriver de væsentlige risici og usikkerheder, som moderselskabet og de øvrige koncernselskaber står overfor. Årsregnskabet og koncernregnskabet er godkendt af bestyrelsen og den administrerende direktør den 21. februar 2013.

Stockholm, den 21. februar 2013

Fritz H. Schur Formand
Mats Abrahamsson Bestyrelsesmedlem
Ingrid Bonde Bestyrelsesmedlem
Gunnel Duveblad Bestyrelsesmedlem
Bjarne Hansen Bestyrelsesmedlem
Torben Janholt Bestyrelsesmedlem
Anne Birgitte Lundholt Bestyrelsesmedlem
Jonas Iversen Bestyrelsesmedlem
Lars Chemnitz Medarbejderrepræsentant
Alf Mellström Medarbejderrepræsentant
Ann-Christin Fällén Medarbejderrepræsentant
Lars Idermark Administrerende direktør og koncernchef

Vi har afgivet revisionspåtegning den 21. februar 2013

Ernst & Young

Lars Träff Statsautoriseret revisor