Note 3 Ansatte og personaleomkostninger

Personaleomkostninger, SEK mio. 2012 2011
Lønninger og andre ydelser 17 10
Lovbestemte bidrag til social sikring 6 3
Pensioner 5 3
I alt 28 16

Moderselskabet har tre ansatte: den administrerende direktør/koncernchefen, koncernens CFO og koncernens strategichef. Den administrerende direktør/koncernchef Lars Idermark oppebærer en løn på SEK 713.018 pr. måned. Moderselskabet betaler på hans vegne en tjenestepensionsforsikring på SEK 37.083 pr. måned og en kapitalforsikring på SEK 180.804 til sikring af pensionsforpligtelsen.