Note 4 Andre omkostninger, honorar og omkostningsgodtgørelse til revisorer

SEK mio. 2012 2011
Lovpligtig revision

Ernst & Young 1 1
I alt 1 1

Som lovpligtig revision anses gennemgang af årsrapporten og bogføringen samt bestyrelsens og den administrerende direktørs ledelse, andre arbejdsopgaver, som det tilkommer virksomhedens revisor at udføre, samt rådgivning og andre former for bistand, som er nødvendige på baggrund af observationer i forbindelse med sådanne gennemgange eller udførelse af andre sådanne arbejdsopgaver.