Note 5 Renteindtægter, renteomkostninger og lignende resultatposter

SEK mio. 2012 2011
Renteindtægter fra koncernvirksomheder 43 15
Valutaresultat 1
I alt 44 15
Renteomkostninger til koncernvirksomheder –26 0
Renteomkostninger –19
Andre finansielle omkostninger –12
I alt –57 0

Se desuden note 29: Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter, s. 87.