Balance

SEK mio. Note 31 dec 2012 31 dec 2011

1, 2

AKTIVER


Andele i koncernvirksomheder 6 12.476 12.476
Rentebærende tilgodehavender
4 2
I alt, finansielle aktiver
12.480 12.478
I alt, langfristede aktiver
12.480 12.478
Rentebærende tilgodehavender i koncernvirksomheder
6.257 1.257
Andre tilgodehavender i koncernvirksomheder
48
Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter
8 8
I alt, kortfristede aktiver
6.313 1.265
I alt, omsætningsaktiver
6.313 1.265
I ALT, AKTIVER
18.793 13.743
EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER


Bunden egenkapital


Aktiekapital
2.000 2.000
Overkursfond
10.141 10.141
Fri egenkapital


Overført resultat
1.225 603
Årets resultat
2.475 990
I ALT, EGENKAPITAL
15.841 13.734
FORPLIGTELSER


Rentebærende forpligtelser
2.536 2
I alt, langfristede forpligtelser
2.536 2
Forpligtelser til koncernvirksomheder

6
Andre driftsforpligtelser
402
Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter
14 1
I alt, ikke-rentebærende forpligtelser
416 7
I alt, kortfristede forpligtelser
416 7
I ALT, FORPLIGTELSER
2.952 9
I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER
18.793 13.743
EVENTUALFORPLIGTELSER


Garantiforpligtelser, PRI
103 574
Garantiforpligtelser til fordel for datterselskaber1)
256 78
I alt
359 652

1)Pr. 31. december 2012 har PostNord AB's datterselskab Posten AB stillet garantier for ydelser til datterselskaber for et beløb på SEK 98 mio. (141 mio.).