Pengestrømsopgørelse

SEK mio. 2012 2011
DRIFTSAKTIVITETER

Resultat før skat 2.475 990
Justeringer ved årets udgang –46 6
Forventet udbytte
–992
Udbytte fra datterselskaber –2.473
Betalt skat –1 –1
Pengestrøm fra driftsaktiviteter før ændringer af driftskapital –45 3
Pengestrøm fra ændringer i driftskapital

Forøgelse(–)/reduktion(+), driftstilgodehavender 3.472 991
Forøgelse(+)/reduktion(–), driftsforpligtelser 11
Ændring af driftskapital 3.483 991
Pengestrøm fra driftsaktiviteter 3.438 994
INVESTERINGSAKTIVITETER

Ændring af koncerntilgodehavender –5.995 –71
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter –5.995 –71
FINANSIERINGSAKTIVITETER

Optagne lån 4.031 2
Nedbringelse af lån –1.100
Udlodning af udbytte til moderselskabets ejere –368 –1.000
Indbetalte koncernbidrag –6
Modtagne koncernbidrag
75
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter 2.557 –923
PERIODENS PENGESTRØM 0 0
Likvide midler primo 0 0
Likvide midler ultimo 0 0