Resultatopgørelse

SEK mio. Note 2012 2011

1, 2

Andre driftsindtægter
23 18
I alt, driftsindtægter
23 18
Personaleomkostninger 3 –28 –16
Andre omkostninger 4 –26 –13
I alt, driftsomkostninger
–54 –29
DRIFTSRESULTAT
–31 –11
Udbytte fra datterselskaber
2.473 992
Renteindtægter og finansielle resultatposter 5 44 15
Renteomkostninger og finansielle resultatposter 5 –57
I alt, finansielle poster
2.460 1.007
Resultat efter finansielle poster
2.429 996
Betalte koncernbidrag

–6
Modtagne koncernbidrag
46
Justeringer ved årets udgang
46 –6
Resultat før skat
2.475 990
Skat


PERIODENS RESULTAT
2.475 990