Pengestrømsopgørelse

SEK mio. Note 2012 2011
DRIFTSAKTIVITETER


Resultat før skat
380 1.671
Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen


Tilbageførsel af nedskrivninger og afskrivninger
1.899 1.666
Resultat, salg af datterselskaber
–5 –102
Realiseringsgevinst/-tab på solgte aktiver
17 131
Hensættelser til pensioner
506 324
Andre hensættelser
579 –352
Andre ikke-likviditetspåvirkende poster
–8 –9
Pensioner, likviditetspåvirkning, netto
–1.203 –1.170
Andre hensættelser, likviditetspåvirkning
–405 –112
Betalt skat
–184 –71
Pengestrøm fra driftsaktiviteter før ændringer i driftskapitalen
1.576 1.976
Pengestrøm fra ændringer i driftskapital:


Forøgelse (–)/reduktion (+), varebeholdning
27 57
Forøgelse (–)/reduktion (+), tilgodehavender fra salg
–163 –7
Forøgelse (–)/reduktion (+), andre driftstilgodehavender
–395 –454
Forøgelse (+)/reduktion (–), leverandørgæld
306 123
Forøgelse (+)/reduktion (–), andre driftsforpligtelser
230 –73
Andre ændringer i driftskapital
44 12
Ændring af driftskapital
49 –342
Pengestrøm fra driftsaktiviteter 28 1.625 1.634
INVESTERINGSAKTIVITETER


Erhvervelse af materielle aktiver
–1.994 –1.670
Afhændelse af materielle aktiver
201 241
Aktiverede udviklingsomkostninger
–301 –180
Erhvervelse af andre immaterielle aktiver
–36 –96
Afhændelse af immaterielle aktiver

4
Erhvervelse af datterselskaber, likviditetspåvirkning, netto 31 –1.420 –344
Erhvervelse af associerede virksomheder, likviditetspåvirkning, netto 11
–8
Afhændelse af datterselskaber, likviditetspåvirkning, netto 31 46 185
Ændring af finansielle aktiver
–29 55
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter
–3.533 –1.813
FINANSIERINGSAKTIVITETER


Nedbragte lån
–2.137 –331
Nyoptagne lån
5.419
Nedbragt finansiel leasingforpligtelse
–25 –37
Udlodning af udbytte til moderselskabets ejere
–368 –1.000
Udlodning af udbytte til minoritetsinteresser
–2 –4
Forøgelse(+)/reduktion(–), andre rentebærende forpligtelser
–33 19
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter
2.854 –1.353
PERIODENS PENGESTRØM
946 –1.532
Likvide midler, primo perioden
2.107 3.640
Omregningsdifference i likvide midler
–7 –1
Likvide midler, ultimo perioden 21 3.046 2.107