Resultatopgørelse

SEK mio. Note 2012 2011 Ændring

1, 2


Nettoomsætning
38.920 39.466 –1%
Andre driftsindtægter 3 253 274 –8%
I alt, driftsindtægter 4 39.173 39.740 –1%
Personaleomkostninger 5 –18.485 –19.110 –3%
Transportomkostninger
–8.084 –7.540 7%
Andre omkostninger 6, 7, 24 –10.348 –9.851 5%
Afskrivninger og nedskrivninger 8 –1.899 –1.666 14%
Driftsomkostninger
–38.816 –38.167 2%
Andele af resultater i associerede virksomheder
7 –2 >100%
DRIFTSRESULTAT
364 1.571 –77%
Finansielle indtægter 9 238 367 –35%
Finansielle omkostninger 9 –222 –267 –17%
Finansielle poster, netto
16 100 –84%
Resultat før skat
380 1.671 –77%
Skat 10 –123 –446 –72%
Periodens resultat
257 1.225 –79%
Periodens resultat, som kan henføres tilModerselskabets aktionærer
255 1.223 –79%
Minoritetsinteresser
2 2
Resultat pr. aktie, SEK
0,13 0,61 –79%