Totalindkomstopgørelse

SEK mio.
2012 2011
Periodens resultat
257 1.225
Periodens øvrige samlede resultat


Omregningsdifferencer1)
–258 –44
Periodens samlede resultat
–1 1.181
Periodens samlede resultat, som kan henføres til


Moderselskabets aktionærer
–1 1.185
Minoritetsinteresser

–4

1)Omregningsdifferencer vedrører omregning af koncernens egenkapital i udenlandske valutaer.