Not 31 Förvärv och avyttringar

Förvärvs- och avyttringseffekter på tillgångar och skulder, MSEK 2012 2011
Förvärv Avyttringar Summa Förvärv Avyttringar Summa
Goodwill 436 –44 392 79 –78 1
Kundrelationer 260
260 92 –20 72
Övriga immateriella anläggningstillgångar 27 –9 18 1
1
Övriga anläggningstillgångar 744 –46 698 233 –79 154
Summa anläggningstillgångar 1 467 –99 1 368 405 –177 228
Omsättningstillgångar 313 –36 277 119 –269 –150
SUMMA TILLGÅNGAR 1 780 –135 1 645 524 –446 78
SUMMA SKULDER –852 121 –731 –171 363 192
NETTOTILLGÅNG 928 –14 914 353 –83 270
Reavinst avyttrad verksamhet/koncernföretag
–5 –5
–80 –80
Övriga kassaflödespåverkande poster –558 39 –519 –9 –22 –31
Erlagd/erhållen köpeskilling –928 19 –909 –344 219 –125
Likvida medel (förvärvad/avyttrad) 66 –12 54
–34 –34
Nettoeffekt på likvida medel –1 420 46 –1 374 –344 185 –159

Avyttring av dotterbolag

Inom Logistik fortsätter PostNord att koncentrera verksamheten till Norden. Den 4 januari 2012 avyttrades de helägda dotterbolagen EBT Property B.V, HIT Starintex B.V Holland och HIT Belgium S.A för en köpeskilling om totalt 18 MSEK.

Den 1 januari 2012 avyttrade affärsverksamhet Breve sitt till 50% ägda dotterbolag SPOT A/S för en köpeskilling om 1 MSEK.

Förvärv av dotterbolag

Green Cargo Logistics AB

Den 31 maj 2012 förvärvade Posten AB Green Cargo Logistics AB och dess dotterbolag Green Cargo Logistics A/S för 521 MSEK. I förvärvet ingick därutöver två fastighetsbolag, KB Sveterm och Kardinalmärket 1 AB. Den 29 juni 2012 genomfördes ett namnbyte av Green Cargo Logistics AB till PostNord Logistik TPL AB. Lån har lösts med 755 MSEK.

Förvärvet innebar en förstärkning av PostNords tredjepartslogistikverksamhet, vilket ligger i linje med koncernens strategiska inriktning. Marknaden för tredjepartslogistik bedöms ha en betydande tillväxt. Green Cargo Logistics AB blev per den 31 maj 2012 en del av PostNords affärsområde Logistik.

Nettoomsättningen för förvärvet uppgick under 2012 till 664 MSEK. Förvärvet av PostNord Logistik TPL AB och dess dotterbolag bidrog med 28 MSEK till rörelseresultat under 2012. De genom förvärvet av PostNord Logistik TPL AB:s bokförda övervärden på anläggningstillgångar (exklu sive goodwill) i koncernen, har skrivits av planenligt med 15 MSEK. Förvärvet bidrog med 13 MSEK till koncernens rörelseresultat.

Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2012 (med motsvarande villkor) skulle koncernens nettoomsättning ha ökat med ytterligare 429 MSEK samt förbättrat rörelseresultatet med 22 MSEK. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2012 skulle avskrivningarna på bokförda övervärden ha ökat med ytterligare 10 MSEK.

Vid förvärvet uppkom goodwill bestående av synergieffekter, resultatförbättringspotential samt tillförd kompetens och kunskap för att utveckla rörelsegrenen.

Harlem Transport AS

Den 1 november 2012 förvärvade Posten AB 100% av aktierna i bolaget Harlem Transport AS för 180 MSEK, lån har lösts med 97 MSEK. Harlem Transport AS är ett transport- och logistikföretag i Norge. Företaget erbjuder tjänster för transport av partigods inom fyra områden; dagligvaruhandel, industri, shipping samt retur och avfall. Förvärvet är en del av strategin att skapa helhetslösningar och gränsöverskridande logistikkapacitet i Norden.

Nettoomsättningen för förvärvet uppgick under 2012 till 56 MSEK. Förvärvet av Harlem Transport AS bidrog med 3 MSEK till rörelseresultat under 2012. De genom förvärvet av Harlem Transport AS bokförda övervärden på anläggningstillgångar (exklusive goodwill) i koncernen, har skrivits av planenligt med 1 MSEK. Förvärvet bidrog med 2 MSEK till koncernens rörelseresultat.

Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2012 (med motsvarande villkor) skulle koncernens nettoomsättning ha ökat med ytterligare 291 MSEK samt förbättrat rörelseresultatet med 13 MSEK. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2012 skulle avskrivningarna på bokförda övervärden ha ökat med ytterligare 5 MSEK.

Rosersberg Brevterminal AB

Under första halvåret 2011 förvärvade Posten AB, som ett led till den nya terminalstrukturen, aktierna i tre bolag. För anskaffning av mark till en nya terminalen i Rosersberg förvärvades Rosersbergs Brevterminal AB. I december 2012 var förutsättningarna för utbetalning av tilläggsköpeskilling enligt avtalet om 49 MSEK uppfyllda. Tilläggsköpeskillingen avser mark.

Övriga förändringar under 2012

Förändring av köpeskilling för förvärvade bolag har under 2012 skett med sammanlagt –4 MSEK.

2012 Jan–dec, MSEK Goodwill Övriga immateriella tillgångar Övriga anläggnings- tillgångar Omsättnings- tillgångar Skulder Netto-tillgång
Förvärvat

Green Cargo Logistics AB (inklusive dotterbolaget Green Cargo Logistics A/S) 331 227 69 213 –319 521
Kardinalmärket 1 AB

314 3 –205 112
Kommanditbolaget Sveterm

285 12 –231 66
Nedsättning av köpeskilling Nils Hansson Logistics AB –1–1
Korrigering av fast köpeskilling Eek Transport AS 11
Harlem Transport AS 105 60 27 85 –97 180
Roserberg Brevterminal AB, tilläggsköpeskilling

49

49
Summa 436 287 744 313 –852 928
Avyttrat

EBT Property B.V. 39
1 25 –55 10
HIT Starintex B.V. Holland

45 5 –45 5
Hit Belgium S.A. 5 9
5 –21 –2
SPOT A/S


1
1
Summa 44 9 46 36 –121 14

Förvärv av inkråm

Den 1 juni 2012 ingick PostNords helägda dotterbolag Tidningstjänst AB avtal om övertagande av verksamheten inom Svensk Morgondistribution KB från Mediekoncernerna MittMedia och Västerbottens-Kuriren. Affären innefattar flerårig distribution av mediekoncernernas morgontidningar. Köpeskillingen, vilken motsvarade bokfört restvärde på tillgångarna, uppgick till 6 MSEK. Tillgångarna bestod främst av aktiverade utvecklingskostnader samt diverse inventarier. Svensk Morgondistribution har 740 årsanställda och omsatte cirka 350 MSEK under 2011.