Forbedret resultat og mere klar fremtidig kurs

PostNord rapporterer et resultat for 2013, som er bedre end foregående år. Udviklingen følger af gennemgribende forandringer af virksomheden for at opnå vækstmuligheder inden for logistikområdet og udvikle virksomheden med efterspørgsel efter kommunikationstjenester.

PostNords nettoomsætning steg med 2 procent i 2013. Udviklingen forklares primært af erhvervelser og organisk vækst i logistikvirksomheden, som følge af en fortsat stærk e-handelsudvikling. Koncernens driftsresultat forbedredes, og overskudsgraden steg til 1,7 procent, som følge af øget nettoomsætning, fortsatte effektiviseringer og lavere omstruktureringsomkostninger.

Set i lyset af udviklingen på vores markeder med kraftig strukturel forandring på kommunikationsmarkedet og svag makroøkonomisk udvikling i Norden, er det en flot præstation. Ikke desto mindre er resultatet ikke tilfredsstillende. Lønsomheden er lav eller negativ i samtlige forretningsområder, og indtjeningen er ikke tilstrækkelig. Takten i gennemførelsen af effektiviseringer og tjenesteudvikling skal øges i alle henseender i koncernen. Yderligere strukturelle metoder skal tilføres, for at PostNord skal kunne følge med den udfordrende markedsudvikling og skabe øget finansiel værdi.

Logistik vokser

Logistikvirksomheden fortsætter med at vokse, såvel organisk som gennem erhvervelser. Virksomheden står for en tredjedel af koncernens eksterne nettoomsætning. I 2013 har vi fortsat implementeringen af vores strategi med at skabe helhedsløsninger og grænseoverskridende kapacitet på logistikområdet i Norden. Vi har også gennemført supplerende erhvervelser, blandt andet af en virksomhed inden for områderne stykgods, partigods og termotransporter i det nordlige Sverige. Vi har ligeledes udviklet vores kapacitet inden for pakke- og pallehåndtering. I 2013 tog vi en topmoderne logistikterminal i brug i Sverige.

Efterspørgslen på outsourcing-tjenester stiger, når flere virksomheder vælger at lægge forsyningslinjer uden for deres egne virksomheder. Vi har vundet flere attraktive kontrakter inden for tredjepartslogistik i 2013. Det er ikke mindst blevet muliggjort af den erhvervelse, som koncernen gjorde på området i 2012.

I 2013 indledte vi migreringen af vores mange logistikvaremærker til det nye varemærke PostNord Logistics. Lanceringen sker etapevis, og formålet er over tid at udvikle og etablere PostNord Logistics som Nordens førende logistikvaremærke.

Fortsat stor vækst i e-handel

E-handelsmarkedet er stadig præget af stærk vækst i Norden. En klar tendens er, at selv store detailhandelsvirksomheder nu vælger at satse mere på nethandel. Konstant internetadgang gør også, at forbrugerne i større udstrækning vælger at kigge på varer i fysiske butikker, for derefter at sammenligne priser og købe på internettet.

Denne kraftige vækst har en positiv afsmitning på såvel brev- som logistikmængder. Vores B2C-pakkemængder, som er stærkt knyttet til e-handlen, steg med 12 procent i løbet af året. Tjenester til e-handlen er et af vores vigtigste udviklingsområder i de kommende år.

Investeringer i kapacitet i Norden

Som en følge af fortsat digitalisering og en svag makroøkonomisk udvikling er efterspørgslen efter tjenester til brevdistribution fortsat med at falde. Selvom mængdeudviklingen er dramatisk, især i Danmark, ligger den hidtil inden for rammen for vores forventninger.

Vores vurdering er, at mængdetendensen vil være vedvarende i de næste år. Brevet vil stadig spille en vigtig rolle for erhvervsliv og samfund. Men hvad der sendes i brevet, og hvordan vilkårene ser ud for dette, er ved at ændre sig.

Fra PostNords side vil vi kunne tilbyde en effektiv og selvfinansieret postservice også i fremtiden. At det regulatoriske regelsæt udvikler sig med ændringerne på markedet er en forudsætning for dette. I mange europæiske lande, herunder Danmark, er der i de senere år taget vigtige skridt til at tilpasse omfanget og målsætningen for samfundsomfattende posttjeneste til markedsændringerne. Vi hilser det velkommen, at Folketinget har vedtaget en ny, dansk postlov, som muliggør yderligere markedstilpasning af vores danske postvirksomhed. Det er nødvendigt, at lignende ændringer også kommer til at ske i Sverige.

Vi investerer i Norden. Gennem de senere år har vi foretaget store investeringer i produktionskapaciteten hovedsageligt inden for Mail. Investeringerne er en vigtig del af vores omstillingsstrategi. De har til formål at imødegå den negative udvikling i brevmængden med øget skalerbarhed og at reducere vores CO2-udledninger. Vi foretager investeringer i såvel køretøjer og maskiner som i nye, højeffektive terminaler. I 2013 kunne vi starte aktiviteterne i en ny postterminal i Hallsberg i Sverige, og næste år sætter vi en ny terminal i drift uden for Stockholm.

Vigtig samfundsrolle

PostNord er en af Nordens største virksomheder. Vi spiller en vigtig rolle i erhvervslivet og samfundet i regionen. Vi gør det muligt for virksomheder og borgere at gøre forretninger og kommunikere med hinanden hver dag. Med det følger et stort ansvar.

For kunder og modtagere er kvaliteten i vores tjenester central. Den bygger på, at afsenderen når rette modtager i rette tid. Vi kan konstatere, at vores tjenester os fortsat holder et højt kvalitetsniveau.

Vi arbejder aktivt for at reducere den miljøbelastning, som er en uundgåelig konsekvens, primært af transporter. Vi har som målsætning at reducere vores CO2-udledninger kraftigt, og vi ved, at det også efterspørges af vores kunder. Siden 2009 har vi reduceret udledningerne med 16 procent.

Vi støtter og driver virksomheden i henhold til principperne for ansvarsfuld adfærd i FN's Global Compact og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.

Strategiudvikling med prioriterede e-handelstjenester

Ved udgangen af 2013 og starten på indeværende år har vi videreudviklet koncernens strategi og tydeliggjort kursen fremad.

Vi fortsætter med at gennemføre det vigtige omstillingsarbejde med produktionsudvikling, effektiviseringer samt øget koordinering af vores tilbud inden for kommunikationsløsninger for vores kunder inden for Mail, for at skabe solid lønsomhed på dette område trods faldende brevmængder.

Logistikvirksomheden skal fortsætte med at vokse, først og fremmest organisk, samt styrke lønsomheden gennem effektiviseringer. Vores målsætning er at indtage positionen som den førende logistikpartner i Norden.

PostNord har en stærk position som den førende partner for e-handlen i Norden, og vi vil fokusere endnu mere på udvikling af vores tjenestetilbud på området. Vi kan kapitalisere yderligere på vores unikke struktur og rækkevidde i regionen. Denne struktur giver os også mulighed for at videreudvikle attraktive tilbud på forskellige former for levering til døren og anden servicelogistik.

Strålfors har fokus på de tre vækstområder Data Management, Markedskommunikation og Service Fulfilment samt fortsætter med at effektivisere den print-relaterede forretning.

Ny varemærkestruktur

PostNord bliver en stadig mere nordisk præget virksomhed. Vores kunder efterspørger i stor udstrækning ligeværdige løsninger i hele regionen. Et vigtigt led i udviklingen af vores position er at etablere en mere ensartet profil. I de kommende tre år vil vi derfor successivt integrere vores kommercielle varemærkesymboler med PostNords logo og give varemærket PostNord mere plads i kommunikationen med vores kunder.

Øget lønsomhed og konkurrenceevne

Effektiviseringer er en naturlig del af vores dagsorden. I de senere år er koncernens omkostninger faldet med adskillige milliarder gennem forskellige effektiviserings- og rationaliseringsprogrammer. Disse ændringer har styrket PostNords konkurrenceevne.

Men der er meget arbejde endnu, ikke mindst set i lyset af fortsat faldende brevmængder. En udfordring er vores relativt høje andel af faste omkostninger – et forhold, som hænger sammen med levering af samfundsdækkende posttjenester. De initiativer, vi tager for at generere vækst samt reducere og ændre omkostningsmassen, forventer vi vil generere en successiv marginalforbedring i de kommende år.

En vigtig forudsætning for dette arbejde er, at vi har de rigtige organisatoriske forudsætninger. Vi implementerer nu en ny organisation, som muliggør større ensartethed over for vores kunder, og et potentiale for større koordineringsgevinster, eksempelvis ved en højere grad af integration af vores produktion. Den nye organisation omfatter også etableringen af en strategisk enhed for tjenester til e-handlen.

En koncern

Siden sammenlægningen mellem Posten og Post Danmark for fem år siden har koncernen gennemgået store forandringer. Frugten af de synergier, som efter sigende kunne skabes dengang, har været høstet i lang tid. Vi identificerer løbende nye muligheder for at koordinere, udvikle og effektivisere virksomheden. Det arbejde vil fortsætte i mange år fremover. Forskellen nu i forhold til for fem år siden er, at det arbejde sker i en koncern, med en kultur og med en strategisk kurs.

Solna, februar 2014

Håkan Ericsson

Administrerende direktør og koncernchef

VD-ord