Balance

SEK mio. Note 31 dec 2013 31 dec 2012

1, 2

AKTIVER


Goodwill 12 3.295 3.190
Andre immaterielle aktiver 12 1.597 1.579
Materielle aktiver 13, 14 9.401 8.762
Andele i associerede virksomheder og joint ventures 11 65 79
Finansielle aktiver 15, 29 211 216
Langfristede tilgodehavender 16 1.015 1.014 1)
Udskudte skatteaktiver 17 540 1.413 1)
I alt, langfristede aktiver
16.124 16.253
Varebeholdning 18 227 193
Tilgodehavende skat
169 278
Tilgodehavender fra salg 19 4.632 4.718
Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter 20 1.526 1.122
Andre tilgodehavender 29 514 1.092
Kortfristede finansielle aktiver 15, 29 163 4
Likvide midler 21, 29 1.973 3.046
Aktiver med salg for øje 8 390 100
I alt, kortfristede aktiver
9.594 10.553
I ALT, AKTIVER
25.718 26.806
EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER


Egenkapital


Aktiekapital
2.000 2.000
Indskudt kapital
9.954 9.954
Reserver
–1.917 –1.810
Overført resultat
–978 –2.614 1)
I alt, egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer
9.059 7.530
Minoritetsinteresser
4 3
I ALT, EGENKAPITAL
9.063 7.533
FORPLIGTELSER


Langfristede rentebærende forpligtelser 22, 29 4.315 3.845
Andre langfristede forpligtelser
79 37
Hensættelser til pensioner 23 375 3.033 1)
Andre hensættelser 24 1.386 1.585 1)
Udskudt skat 17 1.017 1.393 1)
I alt, langfristede forpligtelser
7.172 9.893
Kortfristede rentebærende forpligtelser 22, 29 274 467
Leverandørgæld
2.879 2.514
Skyldig skat
88 78
Andre kortfristede forpligtelser
1.775 1.897
Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter 25 3.912 4.065
Andre hensættelser 24 555 359
I alt, kortfristede forpligtelser
9.483 9.380
I ALT, FORPLIGTELSER
16.655 19.273
I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER
25.718 26.806

1) Er omregnet på grund af ændret IAS 19, Personaleydelser.

For information om koncernens sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser, se note 26.