Den uafhængige revisors erklæringer

Til generalforsamlingen i PostNord AB, reg.-nr. 556771-2640

Påtegning på årsregnskabet og koncernregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for PostNord AB for år 2013. Selskabets årsrapport og regnskab indgår i den trykte udgave af denne på siderne, før s. 4 og s. 8–41, afsnit om rapporteringskrav på s. 60, s. 70–138 og 140.

Bestyrelsens og administrerende direktørs ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet

Bestyrelse og administrerende direktør har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabsloven, og for den interne kontrol, som bestyrelsen og administrerende direktør anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og koncernregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og god revisionsskik i Sverige. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og koncernregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens og administrerende direktørs valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens og administrerende direktørs regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og giver et i al væsentlighed retvisende billede af moderselskabets finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for året i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og giver et i al væsentlighed retvisende billede af koncernens finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for året i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og årsregnskabsloven. Der er udarbejdet en rapport om god selskabsledelse. Den lovpligtige ledelsesberetning og rapport om god selskabsledelse er i overensstemmelse med de øvrige dele af årsregnskabet og koncernregnskabet.

Resultatopgørelsen og balancen for moderselskabet og koncernen indstilles derfor til generalforsamlingens godkendelse.

Andre forhold

Revisionen af årsregnskabet og koncernregnskabet for 2012 blev udført af en anden revisor, som afgav en revisionspåtegning dateret 21. februar 2013 uden forbehold til årsregnskabet og koncernregnskabet.

Påtegning vedrørende lovgivningskrav og øvrig regulering

Ud over vores revision af årsregnskabet og koncernregnskabet har vi endvidere revideret den foreslåede disponering af selskabets resultat og bestyrelsens og administrerende direktørs ledelse af PostNord AB i år 2013.

Bestyrelsens og administrerende direktørs ansvar

Bestyrelsen har ansvaret for forslaget til disponering af selskabets resultat, og bestyrelsen og administrerende direktør har ansvaret for selskabets ledelse i overensstemmelse med aktieselskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om forslaget til disponering af selskabets resultat og om virksomhedens ledelse på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med god revisionsskik i Sverige.

Som grundlag for vores konklusion om den af bestyrelsen foreslåede disponering af selskabets resultat har vi gennemgået bestyrelsens begrundede udtalelse samt dele af den underliggende dokumentation med henblik på at kunne vurdere, om forslaget er i overensstemmelse med aktieselskabsloven.

Som grundlag for vores konklusion om ansvarsfrihed har vi ud over revisionen af årsregnskabet og koncernregnskabet gennemgået væsentlige beslutninger, foranstaltninger og forhold i selskabet med henblik på at kunne vurdere om medlemmer af bestyrelsen eller administrerende direktør er erstatningsansvarlige over for selskabet. Vi har endvidere undersøgt, om medlemmer af bestyrelsen eller administrerende direktør på anden vis har handlet i strid med aktieselskabsloven, årsregnskabsloven eller vedtægterne.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Vi indstiller til generalforsamlingen, at resultatet disponeres i overensstemmelse med forslaget i ledelsesberetningen, og at medlemmerne af bestyrelsen og administrerende direktør bevilges ansvarsfrihed for regnskabsåret.

Stockholm, 28. februar 2014

KPMG AB

Helene Willberg

Statsautoriseret revisor