Egenkapitalopgørelse


Egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer

SEK mio. Aktie– kapital 1) Indskudt kapital Omregnings-difference i egen kapital Overført resultat I alt Minoritets-interesse I alt, egen- kapital
Primo egenkapital, 1 jan 2012 2.000 9.954 –1.552 1.525 11.927 3 11.930
IB-ændring pga. IAS 19


–3.055 2) –3.055 2)
–3.055 2)
Ny primo egenkapital, 1 jan 2012 2.000 9.954 –1.552 –1.530 2) 8.872 2) 3 8.875 2)
Omvurdering, som ikke kan henføres til periodens resultat


Omvurdering af pensionsforpligtelser


–1.231 2) –1.231 2)
–1.231 2)
Udskudt skat


271 2) 271 2)
271 2)
Poster, som er omklassificeret eller kan omklassificeres til periodens resultat


Øvrige omregningsdifferencer 3)

–258
–258 –1 –259
I alt, anden totalindkomst

–258 –960 2) –1.218 2) –1 –1.219 2)
Periodens resultat


244 2) 244 2) 3 247 2)
Udbytte 4)


–368 –368 –2 –370
Ultimo egenkapital, 31 dec 2012 2.000 9.954 –1.810 –2.614 2) 7.530 3 7.533 2)
Omvurdering, som ikke kan henføres til periodens resultat


Omvurdering af pensionsforpligtelser


1.821 1.821
1.821
Udskudt skat


–401 –401
–401
Poster, som er omklassificeret eller kan omklassificeres til periodens resultat


Øvrige omregningsdifferencer 3)

–107
–107
–107
I alt, anden totalindkomst

–107 1.420 1.313
1.313
Periodens resultat


319 319 3 322
Udbytte 4)


–103 –103 –2 –105
Ultimo egenkapital, 31 dec 2012 2.000 9.954 –1.917 –978 9.059 4 9.063

1) Antal aktier: 2.000.000.001, heraf A-aktier: 1.524.905.971 og B-aktier: 475.094.030.

2) Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser.

3) Vedrører omregningsdifferencer i koncernens egenkapital.

4) Der er udloddet udbytte fra moderselskabet til ejerne på SEK 103 mio. (368 mio.) svarende til SEK 0,05 (0,18) pr. aktie og fra Svensk Adressändring AB og Adresspoint AB til minoritetsaktionærer på SEK 2 mio. (2 mio.).