Note 12 Immaterielle aktiver

Note 12 Immaterielle aktiver


Goodwill
Andre immaterielle aktiver


Licencer, varemærker, kunderelationer og lignende aktiver
Aktiverede udviklings- omkostninger
I alt, andre immaterielle aktiver
SEK mio. 2013 2012
2013 2012
2013 2012
2013 2012
Kostpris, primo 3.198 2.838
2.085 1.621
1.781 2.364
3.866 3.985
Erhvervelse af datterselskaber 167 436
30 260

29
30 290
Afhændelse af datterselskaber
–44

–8
–9
Andre investeringer
2
111 34
234 301
345 335
Afgang/skrotning


–11 –6
–41 –661
–52 –667
Reklassifikationer


–28 189
28 –189
0
Omregningsdifferencer –62 –34
–45 –5
34 –63
–11 –68
Akkumulerede kostpriser, ultimo året 3.303 3.198
2.142 2.085
2.036 1.781
4.178 3.866
Afskrivninger, primo


–1.023 –859
–740 –1.269
–1.763 –2.128
Erhvervelse af datterselskaber–1

–2

–3
Årets afskrivninger


–225 –174
–105 –173
–330 –347
Afgang/skrotning


19 5
33 655
52 660
Reklassifikationer


18

–18

0
Omregningsdifferencer


16 6
–25 49
–9 55
Akkumulerede afskrivninger, ultimo året


–1.195 –1.023
–855 –740
–2.050 –1.763
Nedskrivninger, primo –8 –8
–8 –8
–516 –366
–524 –374
Årets nedskrivninger


–2


–152
–2 –152
Afgang/skrotning


Omregningsdifferencer

–5 2
–5 2
Akkumulerede nedskrivninger, ultimo året –8 –8
–10 –8
–521 –516
–531 –524
Ultimobalance 3.295 3.190
937 1.054
660 525
1.597 1.579

Internt frembragte, immaterielle aktiver indregnes som "Aktiverede udviklingsomkostninger". Aktiverede udviklingsomkostninger var primært relateret til systemstøtte for PostNords fælles IT-løsninger og integration af IT-infrastruktur. Andre immaterielle aktiver vedrørte primært varemærker og kunderelationer. Udgifter, som er omkostningsført i året vedrørende udviklingsomkostninger, udgjorde SEK 0 mio. (0).

For oplysninger om immaterielle aktiver, som er tilkommet i forbindelse med køb af datterselskaber, se note 31: Virksomhedssammenslutninger og -afhændelser, s. 130.

Nedskrivning af aktiverede udviklingsarbejder udgør SEK 0 (152) mio. Nedskrivningen foregående år vedrørte den danske SAP-platform, se endvidere note 8 Af- og nedskrivninger, s. 115. Nedskrivning vedrørende øvrige immaterielle aktiver udgør SEK 2 (0) mio.

Nedskrivningstest af immaterielle aktiver

Goodwill er ikke genstand for afskrivning, men testes hvert år for eventuelt nedskrivningsbehov. Der er ikke foretaget nedskrivning af goodwill i perioden. Goodwill er det eneste immaterielle aktiv, som har en ubestemmelig brugstid.

Der er foretaget test af værdiforringelse af samtlige pengestrømsfrembringende enheder med en diskonteringsfaktor på 7,5% (8,3%) efter skat.

Goodwill pr. den 31. december 2013 beløb sig til en bogført værdi på SEK 3.295 (3.190) mio. og fordeler sig på følgende pengestrømsfrembringende enheder, hvor SEK 1.433 (1.507) mio. kan henføres til international pakke- og palleforretning (DPD og Tollpost Globe AS), SEK 697 (691) mio. kan henføres til Strålfors, SEK 311 (300) mio. kan henføres til Post Danmark A/S, SEK 331 (332) mio. PostNord Logistik TPL AB, SEK 95 (105) mio. Harlem Transport AS , SEK 66 (0) mio. Nordisk Kyl Logistik AB/ Transbothnia AB samt SEK 362 (255) mio. for andre virksomheder (primært Data Scanning A/S, Transportgruppen A/S, Budstikken Transport A/S, Eek Transport AS, Nils Hansson Logistics AB, HIT, Direct Link og Addresspoint). Alle immaterielle aktiver med ubestemt levetid testes mindst hvert år for, at værdien ikke afviger negativt fra den aktuelt bogførte værdi. Enkelte aktiver kan testes oftere, hvis der er indikationer på en værdiforringelse. De pengestrømsfrembringende enheders genindvindingsværdier er baseret på enhedernes nytteværdi. Beregningerne er udført med udgangspunkt i fastlagte forretningsplaner og prognoser, som dækker de følgende tre år og er baseret på analyser af omverdensudviklingen og planlagte markeds- og produktionsaktiviteter. Skønnene i forretningsplanerne er baseret på virksomhedsledelsens viden og erfaringer.

De forudsætninger, som påvirker nedskrivningstesten er primært mængdestigning og overskud. Der er foretaget beregninger med forskellige skøn for driftsresultatet og diskonteringsrenten for hermed at bedømme resultatets følsomhed.

Tollpost Globe AS indgår i den internationale pakke- og pallevirksomhed og betragtes som integreret med DPD i den nedskrivningsprøvning, der er gennemført. For den internationale pakke- og pallevirksomheds vedkommende forventes en gennemsnitlig vækst på 3% pr. år i den periode, hvor forretningsplanen er gældende. Testen har ikke påvist noget behov for nedskrivning.

Goodwill i Post Danmark A/S kan henføres til omdannelsen til selskab i 1995. Den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi er baseret på nytteværdien. Der forventes for Post Danmark vedkommende en gennemsnitlig vækst på 2% pr. år gennem den periode, hvor forretningsplanen er gældende. Nytteværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi. Testen har ikke påvist noget behov for nedskrivning.

I testen af Strålfors opfattes virksomheden som helhed (som den fremstod ved overtagelsen i 2006) som en pengestrømsfrembringende enhed. Der forventes for Strålfors’ vedkommende en gennemsnitlig vækst på 5% pr. år gennem den periode, hvor forretningsplanen er gældende. Den pengestrømsfrembringende genindvindingsværdi er baseret på nytteværdien. Den beregnede nytteværdi overstiger den bogførte værdi. Testen påviser således ikke noget behov for nedskrivning.

Væksten efter forretningsplanens gyldighedsperiode er 0–2%.