Note 13 Materielle aktiver

Note 13 Materielle aktiver


Grunde og bygninger
Maskiner og inventar
Anlæg under udførelse og acontobetalinger
I alt
SEK mio. 2013 2012
2013 2012
2013 2012
2013 2012
Kostpris, primo 6.022 5.761
14.117 14.228
1.286 519
21.425 20.508
Erhvervelse af datterselskaber 25 659
332 179

6
357 844
Andre anskaffelser 368 32
1.133 999
395 963
1.896 1.994
Afgang/afhændelser –586 –99
–665 –1.274
–34 –17
–1.285 –1.390
Reklassifikationer –81 1) –198 1)
147 175
–262 –179
–196 1) –202 1)
Omregningsdifferencer 32 –133
108 –190
5 –6
145 –329
Akkumulerede kostpriser, ultimo året 5.780 6.022
15.172 14.117
1.390 1.286
22.342 21.425
Afskrivninger, primo –2.389 –2.306
–10.217 –10.233
–1

–12.607 –12.539
Årets afskrivninger –152 –159
–1.162 –1.174–1.314 –1.333
Erhvervelse af datterselskaber –2 –59
–162 –90–164 –149
Afgang/afhændelser 562 3
664 1.1471.226 1.150
Reklassifikationer 62 1) 80 1)
30


–1
92 1) 79 1)
Omregningsdifferencer –24 52
–94 133–118 185
Akkumulerede afskrivninger, ultimo året –1.943 –2.389
–10.941 –10.217
–1 –1
–12.885 –12.607
Nedskrivninger, primo –10 –6
–46 –39–56 –45
Årets nedskrivninger
–4
–1 –7–1 –11
Omregningsdifferencer


1
1
Akkumulerede nedskrivninger, ultimo året –10 –10
–46 –46–56 –56
Ultimobalance 3.827 3.623
4.185 3.854
1.389 1.285
9.401 8.762

1) Reklassifikation til Aktiver, der besiddes med henblik på salg, udgør SEK 104 mio. (123 mio.).