Note 14 Leasede maskiner og inventar, leje af lokaler

Note 14 Leasede maskiner og inventar, leje af lokaler

Operationelle leasingaftaler

Der er i året betalt leasingafgifter for koncernen for SEK 1.535 (1.364) mio. Pr. balancedagen udgør de resterende leasingafgifter med det på det tidspunkt gældende kurs- og renteniveau for koncernen SEK 5.204 mio. (6.105 mio. ). Minimumsleasingudgifter for den operationelle leasing forfalder til betaling med følgende fordeling:


Maskiner og inventar
Lokaler
SEK mio. 2013 2012
2013 2012
Inden for 1 år 109 207
1.304 1.253
Mellem 1 og 5 år 164 275
2.401 2.723
Over 5 år 9

1.217 1.647
I alt 282 482
4.922 5.623

Størstedelen af maskiner og inventar, der disponeres over gennem leasingaftaler, er placeret hos Meddelande Sverige og består af maskiner til produktion af elektroniske brevtjenester.

Finansielle leasingaftaler

Leasingafgifterne for de indgående finansielle leasingaftaler forfalder til betaling med følgende fordeling:


Minimum- leasingafgifter
Rente
Nutidsværdi
SEK mio. 2013 2012
2013 2012
2013 2012
Inden for 1 år 31 64
3 13
28 51
Mellem 1 og 5 år 54 9
6 1
48 8
I alt 85 73
9 14
76 59

Finansielle leasingaktiver

De finansielle leasingaktiver, der indregnes som materielle aktiver, har følgende fordeling:

SEK mio. 2013 2012
Kostpriser

Maskiner og inventar 146 52
Lokaler 533 533
Ultimobalance 679 585
Akkumulerede afskrivninger

Maskiner og inventar –81 –30
Lokaler –533 –504
Ultimobalance –614 –534
Bogført værdi 65 51

Leasingafgifterne for finansiel leasing har i året udgjort SEK 85 mio. (87 mio.).

I note 29 Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter angives forfaldstiden for de langfristede forpligtelser, som kan henføres til finansiel leasing.

De finansielle leasingaftaler består af en terminalbygning i Sverige, udrangeret 31. december 2013, samt køretøjer i Norge og Sverige. Anskaffelsesværdiens ændringsårsag er nuværende aftaler i erhvervet selskab.

Se desuden note 26 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser, s. 126.