Note 15 Finansielle aktiver

Note 15 Finansielle aktiver

SEK mio. 2013 2012
Finansielle aktiver, langfristede aktiver

Kapitalforsikring 145 143
Andre langfristede finansielle aktiver 66 73
Ultimobalance 211 216
Kostfristede finansielle aktiver

Andre kortfristede finansielle aktiver 163 4
Ultimobalance 163 4