Note 16 Langfristede tilgodehavender

Note 16 Langfristede tilgodehavender

SEK mio. 31 dec 2013 31 dec 2012
Regnskabsmæssig værdi relateret til afdækkede, ydelsesbaserede sygepensionsordninger, ansat efter IAS 19 984 970 1)
Lønskat, sygepensionsordninger 4 –7
Deposita, lejede lokaler 24 51
Andet 3
I alt 1.015 1.014

1) Er omregnet på grund af ændret IAS 19, Personaleydelser.