Note 17 Udskudt skat

Note 17 Udskudt skat


2013 2012
SEK mio. Primo-balance Indregnet i resultat- opgørelsen Overtagelse/ afhændelse af virksom- heder Ændring IAS19 samt omregnings- differencer Ultimo-balance Primo-balance Indregnet i resultat- opgørelsen Overtagelse/ afhændelse af virksom- heder Ændring IAS19 samt omregnings- differencer Ultimo-balance
Udskudt skatteaktivAndre hensættelser 338 –10
328 529 –191
338
Uudnyttede skattemæssige underskud 287 58 32 377 266 21
287
Hensættelser til pensioner 1.279
–1.279
1.042 1)
237 1) 1.279 1)
Finansiel leasing 4 –1
3 18 –14
4
Modregning af forpligtelser –495
327 –168 –668
173 –495
I alt 1.413 47 –920 540 1.187 –184 410 1) 1.413 1)
heraf udland 109

168 128

109
Udskudt skatteforpligtelseImmaterielle aktiver –281 132 –7 –156 –320 125 –86 –281
Materielle aktiver –454 15 6 –433 –481 40 –13 –454
Kortfristede aktiver –39 –31
–70 –9 –30
–39
Hensættelser til pensioner –1.114 –290 878 –526 –1.197 1) 48 1) 35 1) –1.114 1)
Modregning af tilgodehavender 495
–327 168 668
–173 495
I alt –1.393 –174 550 –1.017 –1.339 183 1) –237 1) –1.393 1)
heraf udland –149

–213 –223

–149

1) Er omregnet på grund af ændret IAS 19, Personaleydelser.

Tilgodehavender og forpligtelser i Sverige er nettoindregnet med SEK 245 mio. (569 mio.), mens andre tilgodehavender og forpligtelser er indregnet med bruttobeløb. Tilgodehavender i udlandet er indregnet med SEK 168 mio. (109 mio.) og forpligtelser med SEK 213 mio. (149 mio.).

Ikke-indregnede tilgodehavender i forbindelse med udskudt skat på uudnyttede skattemæssige underskud udgør 103 mio. (104 mio.), hvoraf SEK 100 mio. (93 mio.) hovedsagelig vedrører Frankrig, SEK 0 mio. (4 mio.) vedrører Danmark, og SEK 1 mio. (2 mio.) vedrører Sverige. Ingen af disse tilgodehavender har forfaldstid.