Note 2 Væsentlige skøn og vurderinger

Note 2 Væsentlige skøn og vurderinger

Ved udarbejdelsen af de finansielle rapporter har selskabsledelsen anlagt en række skøn og vurderinger, som har haft betydning for koncernens regnskabsaflæggelse. Disse skøn og vurderinger er foretaget på grundlag af forhold, som var kendte på tidspunktet for rapporternes afgivelse, samt historiske erfaringer og skøn, som efter selskabsledelsens vurdering er forsvarlige efter omstændighederne. De af selskabsledelsen dragne konklusioner ligger til grund for de indregnede tal. Faktiske tal, skøn og vurderinger i fremtidige finansielle rapporter i det kommende år kan adskille sig fra denne rapport på grund af ændrede ydre faktorer og nye erfaringer. De for PostNord væsentligste skøn og vurderinger er foretaget på følgende områder.

Portoforpligtelse, SEK 403 (398) mio.

Portoforpligtelsen i PostNord beregnes for solgte, men ikke anvendte frimærker. I beregningen af portoforpligtelsen anlægges skøn, som påvirker forpligtelsens størrelse. Dette skøn er baseret på, hvor mange frimærker der er solgt, men stadig ikke anvendt i Sverige og Danmark. For at sikre, at skønnene er rimelige, gennemføres der undersøgelser i både Danmark og Sverige. Hvis der i undersøgelsen konstateres en ændret adfærd hos befolkningen, eller at den udvalgte gruppe, som har medvirket i undersøgelsen, ikke har været repræsentativ for befolkningen som helhed, kan det have betydning for portoforpligtelsens størrelse.

Immaterielle aktiver, SEK 4.892 (4.769) mio.

Der anlægges skøn for fremtidige forhold af betydning for at beregne fremtidige pengestrømme, som bestemmer genindvindingsværdien af goodwill, varemærker og kundeforhold. Genindvindingsværdien sammenlignes med den indregnede værdi af disse aktiver og ligger til grund for eventuelle nedskrivninger og tilbageførsler. De skøn, som påvirker genindvindingsværdien mest, er den fremtidige udvikling i mængder, udvikling i overskuddet, diskonteringsrente og brugstid. Hvad angår de fremtidige ydre faktorer og omstændigheder, kan skønnene blive påvirket på en sådan måde, at de opgjorte værdier af immaterielle aktiver må ændres.

Pensionsforpligtelser, SEK 609 aktiver (2.070 gæld) mio.

I den aktuarmæssige beregning af PostNords pensionsforpligtelser foretages et antal vurderinger, som har til formål at ansætte rimelige skøn. Blandt de vigtigste skøn skal nævnes diskonteringsrenten og det fremtidige afkast på investeringsaktiverne, lønudviklingen og inflation. Ændrede skøn på baggrund af forandrede ydre faktorer kan påvirke PostNords driftsresultat, finansielle poster, netto, anden totalindkomst samt finansielle tilgodehavender og pensionsforpligtelser, som er indregnet i balancen. Sådanne ændrede skøn påvirker den anslåede omkostning for det kommende år.

Hensættelser – overgangsbestemmelser, SEK 746 (781) mio.

Som en konsekvens af Posten AB’s omdannelse til selskab i Sverige i 1994 er PostNord ifaldet en ansvarsforpligtelse (separate overgangsbestemmelser), som betyder, at visse faggrupper kan vælge at gå på tidlig pension i en alder af 60 eller 63 år. Denne ansvarsforpligtelse er indregnet som en hensættelse i balancen og er beregnet på basis af erfaringen med den andel af personer, som har valgt at udnytte retten til at gå på tidlig pension i henhold til disse bestemmelser. Hvis udnyttelsesandelen ændres, vil gældsforpligtelsen tilsvarende blive ændret. En ændring af benyttelsesandelen med 5 procentpoint medfører en påvirkning af driftsresultatet i størrelsesordenen +/– SEK 4 mio.

Udskudte skatteaktiver, SEK 540 (1.413) mio.

Skatteaktiver i forbindelse med uudnyttede skattemæssige underskud er vurderet på basis af forretningsplaner og vurderinger af fremtidige beskatningsbare overskud, hvori de skattemæssige underskud kan modregnes. Der er foretaget vurderinger af ikke-fradragsberettigede omkostninger og ikke-skattepligtige indtægter i forhold til de skatteregler, som er gældende i dag. Desuden er der taget hensyn til fremtidige resultater i en overskuelig fremtid med henblik på at vurdere indregnede skatteaktiver ud fra de aktuelt gældende skattesatser. Eventuelle ændringer af skattelovgivningen i Sverige og andre lande, i hvilke PostNord har aktiviteter, samt ændrede fortolkninger og ændret anvendelse af gældende lovgivning kan påvirke omfanget af de opgjorde skatteaktiver og -fordringerne. Ændrede omstændigheder, som indvirker på de ovennævnte skøn, vil ligeledes påvirke årets resultat.