Note 21 Likvide midler

Note 21 Likvide midler

SEK mio. 31 dec 2013 31 dec 2012
Kasse- og bankbeholdninger 1.521 1.885
Kortfristede investeringsaktiver, som kan sidestilles med likivide midler 452 1.161
Ultimobalance 1.973 3.046

Kortfristede investeringsaktiver er klassificeret som likvide midler, hvis de let kan konverteres til kassebeholdninger, har en løbetid på højst 3 måneder fra anskafffelsestidspunktet og indebærer en kun ubetydelig risiko for værdiudsving.