Note 22 Rentebærende forpligtelse

Note 22 Rentebærende forpligtelser

SEK mio. 31 dec 2013 31 dec 2012
Langfristede rentebærende forpligtelser

Gæld til kreditforeninger 4.126 3.677
Finansiel leasing 41 22
Andre langfristede forpligtelser 148 146
Ultimobalance 4.315 3.845
Kortfristede rentebærende forpligtelser

Certifikater 200 397
Udnyttet kassekredit 61 18
Finansiel leasing 13 52
Ultimobalance 274 467

Se note 29: Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter, s. 126.