Note 23 Pensioner

Note 23 Pensioner

Note 1 Regnskabspraksis, s. 104 indeholder en beskrivelse af PostNords pensionsplaner. Der er både ydelsesbaserede og bidragsbaserede pensionsordninger. Der findes desuden et par personalegrupper, som har ret til alderspension ved en lavere alder på grund af særskilt aftale i forbindelse med omdannelsen til selskab. Postens Pensionsstiftelse sikrer pensionsforpligtelser i Posten AB, Posten Meddelande AB og PostNord Logistics AB. Se afsnittet Pensionsforpligtelser og note 30 Transaktioner med nærtstående parter, s. 130, for oplysninger vedrørende mellemværender mellem koncernen og Postens Pensionsstiftelse. Postens Pensionsstiftelse reguleres af den svenske lov (1967:531) om sikring af pensionsforpligtelser, m.m. (Tryggandelagen). Stiftelsen står under tilsyn af Länsstyrelsen i Stockholms län og den svenske Finansinspektion. Postens Försäkringsförening hører under den svenske lov om offentligt støttede foreninger (1972:262) og er under tilsyn af den svenske Finansinpektion. Det betyder bl.a., at Postens Försäkringsförening skal have et kapitalgrudlag, der overstiger den nødvendige solvensmarginal. Norges pensionsplaner hører under den norske Foretakspensjonsloven og i Frankrig justeres pensionsplanen i henhold til kollektivaftaler i den grafiske industri.

Balanceposter til ydelsesbaserede pensionsordninger

Pensionsforpligtelser og aktiver vedrørende pensionsordninger


31 dec 2013 31 dec 2012
Pensionsforpligtelser og aktiver vedrørende pensionsordninger, nettobeløb, SEK mio. Dækkede pensions- ordninger Udækkede pensions- ordninger, sikrede pensioner Udækkede pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt Dækkede pensions- ordninger Udækkede pensions- ordninger, sikrede pensioner Udækkede pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt
Nutidsværdi af ydelsesbaserede forpligtelser 15.573 1.764 747 18.084 16.455 1.866 781 19.102
Dagsværdi af ordningens aktiver –17.571

–17.571 –16.408

–16.408
Nettogæld i balancen –1.998 1.764 747 513 47 1.866 781 2.694
Særskilt lønskat –373 –6 181 –198 147 10 172 329
Nettogæld i balancen, inklusive effekt af særskilt lønskat –2.371 1.758 928 315 194 1.876 953 3.023
Heraf:Øvrige hensættelser, se også note Øvrige hensættelser

928 928

953 953
Hensættelser til pensioner –1.383 1.758
375 1.157 1.876
3.033
Langfristede fordringer, se også note Langfristede fordringer –988

–988 –963

–963
Nettobeløbet fordeler sig på planer i følgende lande, MSEKSverige


309


3.016
Frankrig


5


6
Norge


1


1
I alt


315


3.023

Når pensionsordningernes værdi overstiger nutidsværdien af pensionsberegningen, medfører det et aktiv for koncernen (se langfristede fordringer). Koncernen bedømmer, at aktivets værdi overstiger nutidsværdien af kommende tilbagebetalinger fra planen og lavere fremtidige indbetalinger til planen.


2013 2012
Specifikation af nutidsværdi af ydelsesbaserede forpligtelser, SEK mio. Dækkede pensions- ordninger Udækkede pensions- ordninger, sikrede pensioner Udækkede pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt Dækkede pensions- ordninger Udækkede pensions- ordninger, sikrede pensioner Udækkede pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt
Primobalance 16.455 1.866 781 19.102 15.843 1.589 808 18.240
Omkostninger ved-rørende beskæftigelse i indeværende år 313 7 23 343 377 7 24 408
Omkostninger vedrørende beskæftigelse i foregående år 0 0 0 0 0 0 0 0
Renteomkostning 549 64 27 640 589 60 32 681
Aftalepensioner 0 121 0 121 0 242 0 242
Udbetaling af ydelser –810 –328 0 –1.138 –895 –259 0 –1.154
Reduktioner og reguleringer 0 0 0 0 0 0 0 0
Overførsler 0 104 –104 0 –95 184 –90 –1
Aktuarmæssige gevinster (minus) og tab (plus) – ændring i finansielle antagelser –1.134 –85 –18 –1.237 895 69 16 980
Aktuarmæssige gevinster (minus) og tab (plus) – ændring i demografiske antagelser 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktuarmæssige gevinster (minus) og tab (plus) – erfaringsbaseret 200 15 37 252 –259 –26 –9 –294
Valutakursdifferencer på udenlandske planer 0 0 0 0 0 0 0 0
Ultimobalance 15.573 1.764 746 18.083 16.455 1.866 781 19.102
Planens vægtede duration, år 13,4 10,8 6,1 12,8 13,8 11,1 6,3 13,2

Koncernen forventer at foretage udbetalinger i 2014 i forbindelse med ydelsesbaserede ordninger på SEK 1.042 mio.

Specifikation af dagsværdien af aktiver vedrørende pensions/ ordninger, SEK mio. 2013 2012
Primobalance 16.408 15.967
Renteindtægt 551 594
Indskudte midler fra arbejdsgiveren 194 573
Godtgørelse –111 –360
Udbetaling af ydelser –68 –59
Reduktioner og reguleringer 0 0
Faktisk afkast over (plus) og under (minus) renteindtægt 597 –307
Valutakursdifferencer på udenlandske planer 0 0
Ultimobalance 17.571 16.408
Afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger, SEK mio. 2013 2012
Faktisk afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger 1.148 287
Renteindtægt 551 594
Faktisk gevinst (+)/ tab (–) på aktiver vedrørende pensionsordninger i perioden 597 –307

Hensættelse til beregnede fremtidige, usikrede pensioner

PostNord er ansvarlig for svenske datterselskabers usikrede pensionsforpligtelser i henhold til de såkaldte overgangsbestemmelser. Overgangsbestemmelserne omfatter visse medarbejdere, som i ansættelsen har ret til at overgå til pension ved 60- eller 63-årsalderen. Det er en forudsætning, at den ansatte er fyldt 28 år senest 1. januar 1992 og har haft samme stilling i hele perioden. Den samlede forpligtelse efter svensk lov om sikring af pensionsforpligtelser (Tryggandelagen) udgør pr. 31. december 2013 SEK 2.720 mio. (2.698 mio.) for pensioner i henhold til overgangsbestemmelserne. Erfaringsmæssigt udnyttes overgangsbestemmelserne gennemsnitligt af 25%, og hensættelsen fastsættes som denne andel i forhold til den samlede forpligtelse. Der er taget hensyn til særskilt lønskat. Denne forpligtelse udgør SEK 928 mio. (1.024 mio.), inkl. særskilt lønskat. For indregning efter IAS 19, se Udækkede pensionsordninger, usikrede pensioner i tabeller i denne note samt usikrede pensionsforpligtelser i note 24: Andre hensættelser, s. 124.

Hensættelse til sidstehåndsansvar

PostNord ifalder en forpligtelse, et såkaldt sidstehåndsansvar (sistahandsansvar), som Posten AB overtog i forbindelse med omdannelsen til selskab. Denne er tidligere indregnet som ansvarsforpligtelse. I forbindelse med overgangen til IAS 19 blev der foretaget en hensættelse til dækning af denne forpligtelse. Baseret på tilgængelig information er forpligtelsen pr. 31. december 2013 beregnet til SEK 118 mio. (112 mio.). Hertil kommer hensættelse til særskilt lønskat. Denne forpligtelse indgår i saldoen i udækkede pensionsordninger, usikrede pensioner i tabeller i denne note samt usikrede pensionsforpligtelser i note 24: Andre hensættelser, s. 124.

Værdisikringsgaranti

I 2000 indløstes der pensionsforpligtelser, som tidligere havde været sikret af Postens Pensionsstiftelse, idet der blev tegnet forsikringer. Kapitalværdien af disse forpligtelser udgjorde pr. 31. december 2013 SEK 37 mio. (51 mio.). PostNord ifalder stadig et såkaldt værdisikrings- og bruttosamordningsansvar for disse pensionsforpligtelser.


2013 2012
Omkostninger til og indtægter fra ydelsesbaserede og bidragsbaserede pensionsordninger, SEK mio. Dækkede pensions- ordninger Udækkede pensions- ordninger, sikrede pensioner Udækkede pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt Dækkede pensions- ordninger Udækkede pensions- ordninger, sikrede pensioner Udækkede pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt
Omkostninger til beskæftigelse i indeværende år 313 7 23 343 377 7 24 408
Omkostninger til beskæftigelse i foregående år 0 0 0 0 0 0 0 0
Renteomkostning (plus) og renteindtægt (minus) –2 64 27 89 –5 60 32 87
Aftalepensioner 0 121 0 121 0 242 0 242
Reduktioner og reguleringer 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt, ydelsesbaserede pensionsordninger 311 192 50 553 372 309 56 737
Bidragsbaserede pensionsordninger


1.053


1.001
Fratrækkes som finansielle poster, netto


–90


–87
Opløsning af hensættelse til omstruktureringstiltag i forbindelse med omkostninger til aftalepensioner


–33


–123
Andre ydelsesebaserede pensionsomkostninger


15


22
I alt, pensionsomkostninger


1.498


1.550

Forsikringstekniske beregningsskøn

Den forsikringstekniske vurdering af PostNords ydelsesbaserede pensionsforpligtelser og pensionsomkostninger er baseret på de skøn, som følger nedenfor. Skønnene er angivet som sammenvejede gennemsnitsværdier for de enkelte pensionsordninger. En ændring i et af disse grundlæggende skøn kan i betydeligt omfang påvirke de beregnede pensionsforpligtelser, finansieringsbehov og årlige pensionsomkostninger.

Aktuariella antaganden, % 31 dec 2013 31 dec 2012 31 dec 2011
Diskonteringsrente 4,00 3,50 3,90
Fremtidige årlige lønstigninger 2,60 2,60 2,60
Forventet ændring i indkomstgrundbeløb 3,00 3,00 3,00
Inflation 2,00 2,00 2,00
Personaleomsætning 4,50 4,50 4,50
Skønnet levetid FFFS 2007:31 FFFS 2007:31 FFFS 2007:31
forventet levetid for en mand i 65-års-alderen (født i 1950) 20,9 20,9 20,9
forventet levetid for en mand i 65-års-alderen (født i 1970) 22,7 22,7 22,7

Omkostningerne for 2013 er baseret på de aktuarmæssige skøn, som blev fastsat primo 2013. Ved udgangen af 2013 har PostNord fastlagt skøn, som anvendes ved beregningen af udfaldet pr. den 31. december 2013. Disse aktuarmæssige skøn indgår ligeledes i prognosen for omkostningerne i 2014. Der er i denne forbindelse taget højde for, at samtlige skøn, som indgår i bedømmelsen, på lang sigt skal være gensidigt forenelige.

Diskonteringsrenten fastsættes i henhold til IAS 19 med henvisning til førsteklasses virksomhedsobligationer, som omsættes på et velfungerende marked iflg. IFRS – nemlig det svenske marked for boligobligationer. Ledelsen vurderer på denne baggrund, at den anvendte diskonteringsrente afspejler penges tidsværdi og giver en rimelig nutidsværdi af koncernens pensionsforpligtelse. Fremtidige årlige lønstigninger afspejler forventningerne til fremtidige procentuelle lønstigninger som en kombineret effekt af inflation, anciennitet og forfremmelse. Det indkomstmæssige grundbeløb fastsættes en gang årligt af den svenske regering og benyttes bl.a. til at definere loftet for den løn, der ligger til grund for beregning af pensionen i det almene pensionssystem. Hvad angår inflationsskønnet, har koncernen valgt at følge den svenske Riksbankens inflationsmål. Personaleomsætningen er udtryk for den samlede forventning til den fremtidige forretningsudvikling, stigningen i reallønnen og den nødvendige produktivitetsudvikling for at opretholde lønsomheden og endelig hensynet til personaleudviklingen i de seneste år. Faktoren gennemsnitlig tilbageværende tjenestetid ansættes ud fra medarbejdernes aktuelle aldersfordeling. Skønnet for livslængde er baseret på den svenske Finansinspektions anvisninger, FFFS 2007:31(FFFS 2007:31).

Alecta

Forpligtelser til alderspension og familiepension for tjenestemænd i Sverige kan sikres igennem forsikring i Alecta. Kun få selskaber i koncernen benytter forsikring til sikring af medarbejdere. Iflg. en erklæring fra det svenske råd for finansiel rapportering (Rådet för finansiell rapportering), UFR 3, anses ydelsesbaserede pensionsforpligtelser, som sikres gennem forsikring i Alecta, som en pensionsplan, der omfatter flere arbejdsgivere. Selskabet har for regnskabsåret 2013 ikke haft adgang til information, som gør det muligt at indregne denne ordning som en ydelsesbaseret ordning. Pensionsordningen fra ITP, som er sikret igennem en forsikring i Alecta, indregnes derfor som en bidragsbaseret ordning. Afgifter for pensionsforsikringer tegnet i Alecta beløber sig til SEK 8,3 (7,2) mio. Forventede afgifter for 2014 beløber sig til SEK 8,3 mio. Alectas overskud kan fordeles mellem forsikringstagerne og/eller de forsikrede. Pr. december 2013 var Alectas overskud i form af det kollektive konsolideringsniveau 148% (129%). Det kollektive konsolideringsniveau består af markedsværdien af Alectas aktiver i procent af de forsikringsmæssige forpligtelser, beregnet på basis af Alectas forsikringstekniske beregningsskøn, som ikke er i overensstemmelse med IAS 19.

Aktiver vedrørende pensionsordninger

Den største del af koncernens aktiver i pensionsordninger er placeret i Postens Pensionsstiftelse. Andre aktiver vedrørende pensionsordninger består af aktiver i Postens Försäkringsförening, pensionsforsikring hos Skandia og pensionsordninger relateret til norske pensionsplaner. De samlede aktiver vedrørende pensionsordninger udgør SEK 17.571 (16.408) mio.

Pensionsstiftelsens aktiviteter reguleres af en placeringspolitik, som fastlægges af stiftelsens bestyrelse. Den kapital, som Posten overfører til pensionsstiftelsen, skal give et rimeligt afkast. Det kræver en vis risiko at opnå det. For at undgå en alt for stor risiko spreder stiftelsen kapitalen ud på forskellige typer af aktiver.

Stiftelsens allokeringsstrategi er baseret på ALM-studier (Asset Liability Management). Prognosen for pensionsforpligtelser stilles på grundlag af aktivernes forventede afkast, risiko samt historiske korrelationer for at fastlægge en relevant fordeling af aktiver og risikoniveau.

Allokeringen af aktiver og Stiftelsens forvaltning skal tilgodese, at det langsigtede afkastmål opnås med et motiveret og rimeligt risikoniveau. Det realiserede afkast fra forvaltningen varierer år for år på grund af faktorer i omverdenen. Afkastmålet skal derfor ses som et mål for realiseret afkast over en længere periode.

Stiftelsen tilstræber en god spredning mellem og inden for aktivtyper baseret på historisk risikojusteret afkast og sammenhæng samt forventet, risikojusteret afkast. Risikospredning sikrer, at risikoen reduceres. Allokering til forskellige aktivtyper fastlægges med mellemrum mhp. fleksibilitet.

58% af aktiverne handles på et aktivt marked. Stiftelsens aktiver var ved udgangen af hhv. 2013 og 2012 fordelt som følger:

Postens Pensionsstiftelses aktivtyper til markedsværdi, SEK mio. 2013 2012
31 dec % 31 dec %
Rentebærende værdipapirer 1) 1.911 12 2.991 21
High Yield 1.197 7 1.244 8
Likviditet 2) 1.091 7 769 5
Hedgefonde 3.430 21 3.157 21
Infrastruktur 807 5 871 6
Fast ejendom 1.720 11 1.546 10
Svenske aktier 1.243 8 969 7
Udenlandske aktier 3.835 24 2.197 15
Råvarer

368 2
Private Equity 759 5 694 5
I alt pensionsaktiver i Postens Pensionsstiftelse 15.993
14.806

1) Inkl. påløbne renter.

2) Inkl. aktivtyper, som tidligere år er klassificeret som øvrige aktiver.

Andre aktiver vedrørende pensionsordninger til markedsværdi, SEK mio. 31 dec 2013 31 dec 2012
Postens Försäkringsförening 1.536 1.544
Pensionsforsikring Skandia 42 58
I alt øvrige pensionsaktiver 1.578 1.602

18% af aktiverne i Postens Försäkringsförening handles på et aktivt marked. Fordelingen af aktiver for Postens Pensionsstiftelse pr. den 31. december 2013 fremgår af ovenstående oversigt. Det er Stiftelsens overordnede mål at forvalte kapitalen under hensyntagen til de pensionsforpligtelser, koncernen har indgået, og for hvilke Stiftelsen har modtaget tilsvarende midler. Aktivernes sammensætning og afkast skal på betryggende vis sikre, at koncernen kan opfylde de krav om pensionsudbetalinger, som Stiftelsen står som garant for.

Følsomhedsanalyse

Ved udgangen af 2013 har PostNord afdækkede pensionsforpligtelser på SEK 15.573 (16.455) mio og aktiver vedrørende pensionsordninger på SEK 17.571 (16.408) mio. Ud over afdækkede forpligtelser er pensionsgælden indregnet i balancen, fordelt mellem sikrede pensionsforpligtelser på SEK 1.764 (1.866) mio og usikrede pensionsforpligtelser på SEK 746 (781) mio. Koncernens pensionsforpligtelser er vurderet på basis af de ovenfor angivne aktuarmæssige skøn, ligesom aktiverne tilknyttet pensionsordninger er vurderet til dagsværdi.

Hvad angår de såkaldte overgangsbestemmelser, hensættes 25% af de samlede forpligtelser i henhold til disse bestemmelser, idet procentsatsen repræsenterer den erfaringsmæssigt skønnede udnyttelsesgrad. Der tages desuden hensyn til særskilt lønskat. En eventuel ændring af forpligtelserne efter overgangsbestemmelserne i forbindelse med ændret udnyttelsesgrad bliver indregnet som indtægt eller omkostning. Se tabellen for at aflæse effekten af en ændret udnyttelsesgrad i forbindelse med overgangsbestemmelserne.


Ændring Resultateffekt Effekt på det øvrige samlede resultat
Følsomhedsanalyse, SEK mio.
Prognosticeret omkostning (service cost) Finansielle poster, netto Effekt på pensions- forpligtelser Effekt på markedsværdi af aktiverne Effekt, efter skat, anden totalindkomst
Aktuarmæssige skøn

Ændring af diskonteringsrente samt forventet afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger +0,1 procentpoint 4 9 –230
–180

–0,1 procentpoint –6 –10 231
180
Ændring af faktisk afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger +0,1 procentpoint 0 1
18 14

–0,1 procentpoint 0 –1
–18 –14
Ændring af løn +0,5 procentpoint –16 –12 286
223

–0,5 procentpoint 17 11 –297
–232
Ændring af indkomstbasisbeløb +0,5 procentpoint 5 3 –90
–71

–0,5 procentpointt –5 –4 92
71
Ændring af inflation +0,5 procentpoint –15 –40 994
775

–0,5 procentpoint 16 37 –943
–736
Levetid +1 år –8 –24 590
460

–1 år 8 24 –600
–468
Udnyttelsesgrad af OB-ret

Ændring af udnyttelsesgrad af OB-ret +5,0 procentpoint –4 –5 120
93

–5,0 procentpoint 4 5 –132
–103