Note 24 Andre hensættelser

Note 24 Andre hensættelser

2013 Jan–dec, SEK mio. Primo-balance Hensættelser Tilbageførsler Opløsninger Omregnings-effekt Ultimo-balance
Omstruktureringstiltag

Personaleafvikling 713 510 –75 –400 12 760
Andre afviklinger 37 6
–16 1 28
Usikrede pensionsforpligtelser 1)

Særskilt lønskat 189
–8

181
Usikrede pensionsforpligtelser efter IAS 19 781 51 –104
19 747
Andet

Arbejdsskader 43 4
–5
42
Pensionsregulering i forhold til den danske stat 40 24
–22 1 43
Hensættelse til jubilæumsgratialer 141 14
–24 9 140
I alt 1.944 609 –187 –467 42 1.941
Heraf kortfristet 359555
Heraf langfristet 1.5851.386
Forventede betalinger, SEK mio. 1 år 2 år 3 år > 3 år
Hensættelser til omstruktureringstiltag 533 170 46 39
Hensættelser til usikrede pensionsordninger efter IAS 19 2) 3) 238 74 69 419
Andre hensættelser 3) 29 25 21 165
I alt 800 269 136 623

1) Er omregnet på grund af ændret IAS 19, Personaleydelser.

2) De skønnede betalinger til usikrede pensioner er beregnet efter IAS 19.

3) De skønnede udbetalinger er noget højere end den tilsvarende hensættelse. Årsagen hertil er, at hensættelsen er beregnet som dagsværdien af de skønnede udbetalinger.

2012 Jan–dec, SEK mio. Primo-balance Hensættelser Tilbageførsler Opløsninger Omregnings-effekt Ultimo-balance
Omstruktureringstiltag

Personaleafvikling 435 947 –58 –602 –2 720
Andre afviklinger 35 10 –1 –25
19
Usikrede pensionsforpligtelser

Særskilt lønskat 196
–10
3 189
Usikrede pensionsforpligtelser efter IAS 19 807 50 –90
14 781
Andet

Arbejdsskader 48 3
–8
43
Pensionsregulering i forhold til den danske stat 49 6
–14 –1 40
Hensættelse til jubilæumsgratialer 171

–25 –5 141
Andre hensættelser 13


–2 11
I alt 1.754 1.016 –159 –674 7 1.944
Heraf kortfristet 351359
Heraf langfristet 1.4031.585

Hensættelser til omstruktureringstiltag

Hensættelser til omstruktureringer omfatter de udgifter, der beregnes at fremkomme i de kommende år som en følge af koncernens effektiviseringsprogram for administrationen og beslutning om at effektivisere produktionen.

Beløbene beregnes på basis af selskabsledelsens bedste skøn. Hensættelserne tages op til fornyet vurdering ved hver rapportperiodes afslutning og justeres, så de afspejler det aktuelt bedste skøn. Hvis det ikke længere er sandsynligt, at der er behov for et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer for at opfylde forpligtelsen, vil hensættelsen blive tilbageført.

Nye hensættelser og tilbageførsler indregnes i den forretningsvirksomhed, som træffer beslutning om afviklingen.

I 2013 beløb hensættelser og tilbageførsler til omstruktureringer med resultatpåvirkning af øvrige omkostninger sig til SEK 441 mio. I kvartalet beløb hensættelser og tilbageførsler til omstruktureringer med resultatpåvirkning af øvrige omkostninger sig til SEK 207 mio. Se endvidere note 6 Øvrige omkostninger. Effekten af hensættelser vedrørende usikrede pensionsforpligtelser, pensionsregulering over for den danske stat samt hensættelse til jubilæumsgratialer indregnes under personaleomkostninger.

Omkostningsførte beløb udgjorde i 2013 SEK 462 mio., heraf som personaleomkostning SEK 451 mio. Omkostningsførte beløb udgjorde i kvartalet 118 mio., heraf som personaleomkostning SEK 117 mio.

Diskonteringseffekten indregnes i resultatopgørelsens finansielle poster. Omregningsdifference i forbindelse med valutaeffekt indregnes i totalindkomstopgørelsen.

Hensættelse til beregnede fremtidige, usikrede pensioner

PostNord er ansvarlig for usikrede pensionsforpligtelser i henhold til de såkaldte overgangsbestemmelser. Overgangsbestemmelserne omfatter visse medarbejdere, som i ansættelsen har ret til at overgå til pension ved 60- eller 63-årsalderen. Der er desuden taget hensyn til særskilt lønskat.

Se Hensættelse til beregnede fremtidige usikrede pensioner samt Hensættelse til sidstehåndsansvar i note 23: Pensioner, s. 119 for at få flere oplysninger.

Andre hensættelser

Hensættelse til arbejdsskader omfatter udbetalinger i form af livrente efter svensk lov om arbejdsskadeforsikring (lag om arbetsskadeförsikring) samt livrente på grund af arbejdsrelateret skade (yrkesskadelivränta).

Pensionsregulering i forhold til den danske stat omhandler fremtidige forpligtelser over for en specifik gruppe af tjenestemænd i Post Danmark koncernen.

Hensættelse til jubilæumsgratialer omhandler forventede fremtidige jubilæumsgratialer i form af ekstra løn og ferie, som modtages efter henholdsvis 25 og 40 års ansættelse i Post Danmark koncernen.

Nutidsværdi

Hensættelser, hvor betalingstiden strækker sig over flere år, diskonteres normalt til nutidsværdi. Diskonteringseffekter, som indgår i årets ændringer, præsenteres separat, når de udgør væsentlige beløb. Hensættelser af usikrede pensioner har en betalingsperiode, som strækker sig over flere år. For denne hensættelse præsenteres der ikke en separat beregning af nutidsværdi, idet der henvises til IAS 19. Se desuden note 23: Pensioner, s. 119.

Forventede betalinger til hensættelser

De angivne beløb er i overensstemmelse med det beregnede resultat, som er udgangspunkt for beregning af hensættelsernes omfang. Beløbene kan dog ikke fuldt ud anses som den faktiske betalingsstrøm. Det skyldes, at visse omkostninger ikke modsvares af betalinger. Sådanne omkostninger er eksempelvis visse omkostninger til personaleafvikling.