Note 25 Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter

Note 25 Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter

SEK mio. 31 dec 2013 31 dec 2012
Hensættelse til solgte, men endnu ikke anvendte frimærker 403 398
Skyldige lønomkostninger 607 507
Forpligtelser til ferieløn 1.534 1.563
Særskilt lønskat, pensionsomkostninger 10 10
Bidrag til social sikring 348 555
Terminalafgifter 289 429
Andre poster 721 603
Ultimobalance 3.912 4.065