Note 26 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Note 26 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

SEK mio. 31 dec 2013 31 dec 2012
Sikkerhedsstillelser for egne forpligtelser

Pant i fast ejendom 1) 1.196 1.153
Pantsatte aktiver 2) 31 20
I alt 1.227 1.173
Eventualforpligtelser

Garantiforpligtelser, PRI 97 89
Garantiforpligtelser, andre 144 31
I alt 241 120

1) Sikkerhed for andel af Langfristede rentebærende forpligtelser.

2) Sikkerhed for andel af Langfristede tilgodehavender.

Tvister

PostNord driver omfattende nationale og internationale aktiviteter og bliver i den forbindelse involveret i tvister og retssager, som fra tid til anden opstår omkring virksomheden. Det forventes ikke, at disse tvister og retssager – hverken hver for sig eller samlet – bortset fra i den udstrækning, der redegøres for nedenfor, i væsentlig grad vil påvirke PostNords resultat, lønsomhed eller finansielle stilling.

Tvist om Postens koncessionsvilkår

Den 27. september 2013 afsagde Förvaltningsrätten i Stockholm dom i sagen om koncessionsvilkårene fra 2012. Hermed anerkendtes bestemmelserne fra den svenske Post- och telestyrelsen (PTS), som indeholder meget vidtgående krav om transparens til skade for Postens konkurrenceevne. Posten har anket dommen til Kammarrätten i Sverige. Den 11. september meddelte PTS nye koncessionsvilkår, der har virkning fra den 1. oktober 2013 og frem til den 30. september 2015. De nye vilkår indeholder mindre vidtgående transparenskrav, som er på niveau med kravene fra 2011, men PTS forbeholder sig retten til at ændre disse krav, når vilkårene fra 2012 er færdigbehandlet ved domstolene.