Note 29 Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter

Note 29 Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter

Koncernens finansielle risici reguleres af den finanspolitik, som er vedtaget af PostNords bestyrelse. Denne finanspolitik omfatter retningslinjer for likviditetsstyring, finansiering og finansiel risikostyring. Afsnittet Risici og risikohåndtering indeholder en beskrivelse af koncernens finansielle risici og politik.

PostNords finansielle risici er opdelt i kategorierne refinansieringsrisiko, kreditrisiko og markedsrisiko.

Refinansieringsrisiko

PostNord skal sikre et tilstrækkeligt betalingsberedskab gennem en kombination af likvide midler samt bekræftede uudnyttede og ubekræftede kreditfaciliteter. PostNord benytter sig af cashpools med henblik på at optimere og centralisere likviditetsstyringen. Den centrale finansielle forvaltning skal sikre opretholdelse af et betalingsberedskab på minimum SEK 1.500 mio. for de kommende 360 dage og skal tilse, at forfaldsstrukturen i finansieringsporteføljen er godt spredt. Likviditetsreserverne har ultimo året følgende sammensætning:

Likvide midler, SEK mio. 31 dec 2013 31 dec 2012
Kasse- og bankbeholdning, ekskl. kontant kassebeholdning 1.521 1.885
Certifikater 295 1.032
Andre investeringsaktiver 10 13
Uudnyttede bekræftede lånelimits 2.000 2.000
I alt, likviditetsreserver 3.826 4.930
Uudnyttet beløb i CERT-program 2.800 2.600
Uudnyttet beløb i MTN-program 3.060 3.460
Uudnyttet beløb, andre lånelimits 118 160
I alt, uudnyttede kreditter 5.978 6.220
I alt 9.804 11.150

Forfaldsstruktur 2013

Forfaldsstruktur 2012

Kreditrisiko

Koncernens aktiviteter giver anledning til eksponering af kreditrisiko i forhold til modparter. Ved kreditrisiko eller modpartsrisiko forstås risikoen for tab i tilfælde af, at modparten ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til indgåede aftaler. Kreditrisiko opstår dels ved salg til kunder, ved bevilling af forskud til leverandører og ved modtagelse af sikkerhed, dels ved den finansielle forvaltnings likviditetsstyring eller ved benyttelse af derivatkontrakter.

Kreditrisiko i forbindelse med tilgodehavender fra salg

Kreditrisikoen i forbindelse med kreditsalg styres af de enkelte forretningsområder, og samtlige kunder underkastes en kreditvurdering inden første kreditgivning. Denne vurdering er baseret på oplysninger fra kreditoplysningsvirksomheder. Større kreditter skal dog godkendes centralt. I 2013 udgjorde de samlede tilgodehavender fra salg SEK 4.632 mio. (4.718 mio.), og de konstaterede kundetab i koncernen udgjorde SEK 25 mio. (33 mio.).

Kreditrisiko i investeringsvirksomhed

Kreditrisiko i forbindelse med investeringsmæssige transaktioner styres af den centrale finansielle forvaltning med en kreditlimit baseret på en rating fra Moody's, Standard & Poors eller en tilsvarende officiel rating. Handlen udføres på baggrund af beslutninger om en maksimal kreditrisiko for hver enkelt kredittager. Alle modparter underkastes en kreditvurdering inden godkendelse som kredittager.

Aldersanalyse for tilgodehavender fra salg 31 dec 2013 31 dec 2012
Ikke-forfaldne tilgodehavender fra salg 4.063 3.784
Forfaldne, men ikke nedskrevne:

1–5 dage 280 534
6–20 dage 163 139
21–30 dage 52 79
31–60 dage 53 162
61–90 dage 27 14
>90 dage 52 57
I alt 4.690 4.769
Hensættelse til tvivlsomme tilgodehavender –58 –51
I alt 4.632 4.718

Markedsrisiko

Valutarisiko

PostNord anvender valutaterminskontrakter og valutaswapaftaler i arbejdet med at styre PostNords valutarisiko. Valutaterminskontrakter benyttes til at sikre risiko i forbindelse med tilgodehavender og kortfristet gæld samt ved køb af kapitalgoder. Øvrige fremtidige pengestrømme sikres ikke. Valutaswapaftaler benyttes til koncernens styring af overskudslikviditet.

Valutaposition


31 dec 2013 31 dec 2012
Valuta Position Sikret Nettoposition Position Sikret Nettoposition
CHF1 1
DKK –166 157 –9 –1.786 1.785 –1
EUR –150 165 15 –95 116 21
GBP 45 –42 3 79 –68 12
JPY –4 3 –1 –4 3 –1
NOK 372 –389 –17 389 –384 5
PLN 44 –44SGD 12 –12USD –12 19 7 –21 23 2
I alt 141 –143 –2 –1.436 1.476 40

PostNord’s primære valutaeksponering opstår ved omregning af nettoaktiver i udenlandske datterselskaber (omregningseksponering). De største eksponeringer sker i DKK, NOK og EUR. Iflg. koncernens finanspolitik foretages der ikke nogen sikring af omregningseksponeringen. Omregningseksponeringen begrænses dog ved, at der sikres forretningsmæssige soliditetsniveauer i koncernens selskaber.

Omregningseksponering


31 dec 2013 31 dec 2012
Valuta SEK mio. % +/–1% SEK mio. % +/–1%
AUD 2 0
4 0,1
DKK 3.693 60,8 37 5.077 67,2 51
EUR 458 7,6 5 429 5,7 4
GBP 86 1,4 1 107 1,4 1
HKD 31 0,5
20 0,3
NOK 1.743 28,7 18 1.995 26,4 20
PLN 17 0,3
18 0,2
SGD 21 0,3
–118 –1,6
USD 26 0,4
20 0,3
I alt 6.077 100 61 7.552 100 76

Renterisiko

Udsving i renteniveauer har en begrænset effekt på PostNords resultat. Ultimo 2013 vil en forøgelse af markedsrenten på +/–1 procentpoint, alle andet lige, medføre en resultatpåvirkning før skat på SEK–3 mio. (10 mio.). Ved årets udgang var 53% af koncernens gældsportefølje med variabel rente, sammenlignet med 62% i 2012. For at reducere følsomheden over for renteændringer har PostNord indgået renteswaps for SEK 500 mio. fra variabel til fast rente.

31 dec 2013 Gældsportefølje Rentetermin SEK mio. Duration, år
Lån i fast ejendom, variabel rente 2014-06-30 788 0,5
Lån i fast ejendom, fast rente 2015-03-31 408 1,2
MTN, variabel rente 2014-03-20 1.000 0,2
MTN, fast rente 2017-09-20 1.000 3,5
MTN, variabel rente 2013-03-04 390 0,2
MTN, fast rente 2015-06-03 150 1,4
MTN, variabel rente 2019-06-12 400 0,2
Certifikater 1–7 mdr 200 0,3
Kassekredit
61 0,0
I alt
4.397 1,3
Renteswap MTN til fast rente 2–5 år 500 3,3
Duration gældsporteføjle med renteswap

1,6
Investeringsportefølje


Konti
1.816
Certifikater
295 0,1
I alt
2.111 0,1
Resultatfølsomhed kommende 12 måneder, netto

–2,7
31 dec 2012 Gældsportefølje Rentetermin SEK mio. Duration, år
Lån i fast ejendom, variabel rente 2013-06-30 759 0,5
Lån i fast ejendom, fast rente 2015-03-31 393 2,2
MTN, variabel rente 2013-03-20 1.000 0,2
MTN, fast rente 2017-09-20 1.000 4,4
MTN, variabel rente 2013-03-04 390 0,2
MTN, fast rente 2015-06-03 150 2,4
Certifikater 1–7 mdr 400 0,3
Kassekredit
17
I alt
4.109 1,5
Investeringsportefølje


Konti
1.885
Certifikater
1.046 0,1
I alt
2.931 0,1
Resultatfølsomhed kommende 12 måneder, netto

9,5

Forfaldsstruktur på koncernens valuta- og rentekontrakter/terminskontrakter 2013, nominelle beløb

Forfaldsstruktur derivater 31 dec 2013 Mindre end 3 måneder 3–6 måneder 6–12 måneder 1–5 år I alt
Rentederivat
SEK, variabel til fast rente


500 500
Valutaderivat
CHF 5


5
DKK 157


157
EUR 98 15 48 7 168
GBP –42


–42
HKD –11


–11
JPY 2


2
NOK –408
–163
–571
PLN –73


–73
USD 20


20
I alt –252 15 –115 507 155

Forfaldsstruktur på koncernens valuta- og rentekontrakter/terminskontrakter 2012, nominelle beløb

Forfaldsstruktur derivater 31 dec 2012 Mindre end 3 måneder 3–6 måneder 6–12 måneder 1–5 år I alt
Rentederivat
SEK, variabel til fast rente
Valutaderivat
CHF 9 8 7 4 28
DKK 1.786


1.786
EUR 132 35 78 30 275
GBP –68


–68
JPY –3


–3
NOK –366


–366
PLN –25


–25
I alt 1.465 43 85 34 1.627

Markedsrisiko i kapitalforvaltning

Kapitalforvaltningen håndteres i de nærtstående enheder Postens Pensionsstiftelse og Postens Försäkringsförening. Disse enheder forvalter aktiver, som skal sikre udbetaling af visse af koncernens forpligtelser i forbindelse med eksempelvis fremtidige pensioner, sygdomsydelse og familiepension. Kapitalforvaltningen omfatter investering af kapital i forskellige markeder og instrumenter. PostNord skal gennem bestyrelsesrepræsentation arbejde for, at allokering mellem forskellige aktivtyper i Postens Pensionsstiftelse og Postens Försäkringsförening styres ansvarligt i forhold til underliggende forpligtelser og forventet afkast.

Indregning og måling af dagsværdi af finansielle instrumenter

Dagsværdien af låneforpligtelser beregnes som diskonteret værdi af fremtidige pengestrømme i forbindelse med tilbagebetaling af kapitalbeløb og rente. Værdien diskonteres til aktuel lånerente.

Hvad angår kunde- og leverandørgæld med en tilbageværende kredittid på mindre end 1 år, anses den indregnede værdi at svare til dagsværdien. Kunde- og leverandørgæld med en løbetid på mere end 1 år diskonteres i forbindelse med fastsættelse af dagsværdien.

Nogle af koncernens finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi, og måling sker efter IFRS 7 på tre forskellige niveauer, som beskrives nedenfor.

Regnskabsmæssig værdi og dagsværdi af finansielle forpligtelser, SEK mio. 31 dec 2013 Regnskabs-mæssig værdi 31 dec 2012 Regnskabs-mæssig værdi
Finansielle aktiver

Kapitalforsikring til dagsværdi via resultatopgørelsen 145 143
Øvrige finansielle aktiver 66 73
Øvrige finansielle aktiver

Valutaderivater til dagsværdi via resultatopgørelsen 12 5
Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg 4.632 4.718
Andre tilgodehavender

Terminalafregninger til dagsværdi via resultatopgørelsen 334 282
Kortfristede finansielle aktiver

Rentebærende tilgodehavender 163 4
Likvide midler

Certifikater til dagsværdi via resultatopgørelsen 295 1.046
Kasse- og bankbeholdninger 1.678 2.000
I alt finansielle aktiver 7.325 8.271
Langfristede rentebærende forpligtelser

Finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 1) 4.315 3.845
Andre langfristede forpligtelser

Finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 79 37
Kortfristede rentebærende forpligtelser

Finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 274 467
Leverandørgæld

Finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 2.878 2.514
Andre kortfristede forpligtelser

Terminalafgifter til dagsværdi via resultatopgørelsen 289 429
Valutaderivater til dagsværdi via resultatopgørelsen 8 16
Finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 1.974 2.293
I alt finansielle forpligtelser 9.817 9.601

1) Dagsværdi for finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris er SEK 4.196 (3.722) mio.

Niveau 1

Dagsværdien af finansielle instrumenter er baseret på noterede markedspriser på balancedagen uden fradrag for transaktionsomkostninger. Niveau 1 omfatter primært statsgældsbeviser og standardiserede derivater, idet den noterede pris benyttes til målingen. Koncernen har aktuelt ingen finansielle aktiver og forpligtelser, som er baseret på dette målingsniveau.

Niveau 2

Dagsværdien af finansielle instrumenter fastlægges med udgangspunkt i målingsmodeller, som er baseret på andre observerbare markedsdata. Eksempler på observerbare data på niveau 2 er markedsrenter og afkastkurver. I tilfælde, hvor der ikke findes en noteret pris, anvendes direkte interpolation.

Niveau 3

Dagsværdien af finansielle instrumenter fastsættes med udgangspunkt i målingsmodeller, hvor væsentlige input er baseret på ikke-observerbare markedsdata. Koncernen har aktuelt ingen finansielle aktiver og forpligtelser, som er baseret på dette målingsniveau.


31 dec 2013 31 dec 2012
Finansielle aktiver og forpligtelser pr. niveau SEK mio. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Finansielle aktiver

Kapitalforsikring
145

143
Valutaderivat
12

5
Terminalafregninger
328

282
Stater og kommuner298
Certifikater
295

748
I alt finansielle aktiver
786

1 476
Finansielle forpligtelser

Valutaderivat
8

16
Terminalafregninger
289

429
I alt finansielle forpligtelser
297

445