Note 3 Indtægternes fordeling

Note 3 Indtægternes fordeling

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består primært af udbud af tjenesteydelser.

Andre driftsindtægter

SEK mio. 2013 2012
Lejeindtægter 27 31
Forsikringsydelser 1 9
Provisionsindtægter 15 0
Realisationsgevinst, bygninger 40 31
Realisationsgevinst, maskiner og inventar 6 18
Realisationsgevinst, aktier 0 0
Realisationsgevinst, driftstilgodehavender/forpligtelser 1 0
Valutakursgevinster 23 31
Andet 120 133
I alt 233 253