Note 30 Transaktioner med nærtstående parter

Note 30 Transaktioner med nærtstående parter

Koncernselskaber

Ved levering af tjenesteydelser og produkter internt mellem koncernselskaber finder selvkostprincippet plus en margin anvendelse med undtagelse af tjenesteydelser, som indgår i PostNords udbud af tjenesteydelser. I dette tilfælde anvendes markedsmæssige priser. Det koncerninterne salg udgjorde i perioden SEK 24 mio. (23 mio.). For specifikation af moderselskabets og koncernens andele i koncernvirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures, se note 6 under moderselskabet, s. 136.

Den svenske stat

PostNord har af staten fået til opgave at opretholde en befordringspligtig posttjeneste i henhold til den svenske postlov (postlagen). PostNord skal på linje med andre postoperatører i Sverige have koncession til at drive postvirksomhed. Den svenske Post- og telestyrelsen har som vederlag for denne koncession i perioden modtaget SEK 15 mio. (11 mio.) fra PostNord. Desuden har PostNord betalt SEK 9 mio. (9 mio.) til Post- og telestyrelsen for håndtering af ubesørgede forsendelser.

PostNord har fra Post- og telestyrelsen modtaget SEK 25 mio. (25 mio.) som kompensation i henhold til aftale om indkøb af posttjenester for handicappede.

Posten AB har udlånt SEK 50 (0) mio. til Trafikverket til fremskyndelse af byggeriet af jernbaneanlæg til Rosersbergs brevterminal. Posten AB har påtaget sig at forudbetale et beløb på SEK 130 mio.

Den danske stat

Post Danmark A/S har i perioden indbetalt pensionspræmier på SEK 170 mio. (188 mio.) 1) til den danske stat for den gruppe tjenestemænd, som blev ansat før tidspunktet for omdannelse til selskab. Desuden er der indregnet en reservepost i balancen på SEK 12 mio. (27 mio.), som dækker eventuelle nye forpligtelser over for samme gruppe.

Andre organisationer i Sverige

Postens Försäkringsförening er en forening, som fungerer uafhængigt af koncernen, og som er under tilsyn af den svenske Finansinspektionen. Foreningen forsikrer PostNords forpligtelser for ansattes syge- og familiepension i henhold til ITP-P. Koncernens svenske selskaber har i perioden modtaget bidrag for i alt SEK 7 mio. (8 mio.). Foreningen opkrævede på baggrund af sin velkonsoliderede stilling ingen præmier i 2013, 2012 og 2011.

Postens Pensionsstiftelse forvalter pensionsforpligtelser i Posten AB, Posten Meddelande AB og PostNord Logistics AB. Selskabet kapitaliserer nye pensionsforpligtelser i stiftelsen og modtager godtgørelse for udbetalte pensioner. Kapitalisering skete i perioden med SEK 111 mio (482), ingen kompensation er modtaget i år 0 (360 mio.).

Ledelsesmedlemmer

Hvad angår løn og honorarer til ledelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer, henvises til note 5: Ansatte, personaleomkostninger og vederlag til ledelsesmedlemmer, s. 113.

Samtlige medlemmer af koncernbestyrelsen og koncernledelsen er blevet anmodet om skriftligt at meddele eventuelle forretningsrelationer med PostNord og samtidig angive, om disse er baseret på et kommercielt grundlag. Det er herved fremkommet, at Per Samuelson, som indgår i koncernledelsen, ejer samtlige aktier i BJT Holding Sverige AB, som ejer 77% af aktierne i BTJ Sverige AB. BTJ Sverige AB køber logistiktjenester fra PostNord Logistics AB på kommercielt grundlag.

1) Tidligere rapporteret værdi justeret.