Note 31 Virksomhedssammenslutninger og -afhændelser

Note 31 erhvervelser og afhændelser

Erhvervelses- og afhændelseseffekter af aktiver og forpligtelser, SEK mio. 2013 2012
Erhvervelser Afhændelser I alt Erhvervelser Afhændelser I alt
Goodwill 167
167 436 –44 392
Andre immaterielle aktiver 30
30 287 –9 278
Andre langfristede aktiver 193
193 744 –46 698
I alt, langfristede aktiver 390
390 1.467 –99 1.368
Kortfristede aktiver 86
86 313 –36 277
I ALT, kortfristede AKTIVER 476
476 1.780 –135 1.645
I ALT, FORPLIGTELSER –175 –1 –176 –852 121 –731
NETTOAKTIVER 301 –1 300 928 –14 914
Realisationsgevinst, afhændede aktiviteter/koncernvirksomheder
–1 –1
–5 –5
Andre pengestrømspåvirkende poster –54
–54 –558 39 –519
Betalt/modtaget vederlag –301
–301 –928 19 –909
Likvide midler (erhvervede/afhændede) 19
19 66 –12 54
Nettoeffekt på likvide midler –336
–336 –1.420 46 –1.374

Erhvervelse af datterselskaber

Den 2. januar 2013 erhvervede Post Danmark A/S 100% af aktierne i Distribution Services A/S. Virksomheden indgår i PostNords regnskaber fra og med den 1. januar 2013. Distribution Services A/S er specialiseret i emballering og håndtering af adresseløse forsendelser, og virksomheden har siden 2003 været underleverandør til Post Danmark. Selskabet blev pr. 1. januar 2013 en del af forretningsområdet Breve Danmark. Vederlaget udgjorde SEK 174 mio. I henhold til overtagelsesanalysen er der tilført goodwill bestående af synergieffekter, resultatforbedringspotentiale samt kompetencer og viden til udvikling af driftsområdet.

Den 25. april 2013 indgik PostNord aftale om kontant overtagelse af 100% af aktierne i Bilfrakt Bothnia AB’s datterselskaber Nordisk Kyl Logistik AB og Transbothnia AB. De erhvervede selskaber har aktiviteter i Norrland i Sverige. Erhvervelsen betyder, at PostNord udvider logistikvirksomheden i Sverige på områderne stykgods, partigods og termotransporter. Virksomheden omsatte i 2012 i alt for ca. SEK 1 mia. og havde 285 ansatte. Vederlaget udgjorde SEK 115 mio. En del af vederlaget, SEK 10 mio., reserveres til sikkerhed for sælgerens forpligtelser i henhold til aftalen. Selskabet blev pr. 1. juni 2013 en del af forretningsområdet Logistik.

Nettoomsætningen for Nordisk Kyl Logistik AB beløb sig i 2013 til SEK 387 mio. Nettoomsætningen beløb sig i ejertiden juni–december 2013 til SEK 313 mio. Driftsresultatet udgjorde i 2013 SEK –16 mio. Driftresultatet i ejertiden udgjorde SEK –12 mio. Den merværdi af aktiverne (ekskl. goodwill) i koncernen, som blev indregnet i forbindelse med erhvervelsen, er planmæssigt blevet afskrevet med SEK 0 mio. Erhvervelsen påvirkede koncernens driftsresultat med SEK –12 mio.

Nettoomsætningen for Transbothnia AB udgjorde i 2013 SEK 344 mio. Nettoomsætningen beløb sig i ejertiden juni–december 2013 til SEK 250 mio. Driftsresultatet udgjorde i 2013 SEK 9 mio. Driftsresultatet udgjorde i ejertiden SEK 8 mio. Den merværdi af aktiverne (ekskl. goodwill) i koncernen, som blev indregnet i forbindelse med erhvervelsen, er planmæssigt blevet afskrevet med SEK 1 mio. Erhvervelsen bidrog med SEK 7 mio. til koncernens driftsresultat.

Det fremgår af overtagelsesanalysen, at der tilføres goodwill bestående af synergieffekter, resultatforbedringspotentiale og mulighed for markedspositionering.

I 2013 er der betalt betinget vederlag vedrørende tidligere erhvervelse af Rosersberg Brevterminal AB på SEK 12 mio. Erhvervelsen vedrører køb af grunde.

Erhvervelse af aktiviteter

Den 1. februar 2013 indgik Tollpost Globe AS, et datterselskab som ejes 100% af PostNord, aftale om overtagelse af aktiviteter fra Byrknes Auto AS. Byrknes Auto AS er en af Norges største termotransportører.

Virksomheden tilbyder primært tjenesteydelser i forbindelse med transport af fisk og dagligvarer. Tollpost Globe AS er en del af forretningsområdet Logistik.

Den 30. april 2013 erhvervede et datterselskab af PostNord alle aktiviteter i ISS Document A/S. Den 1. juni 2013 erhvervede et datterselskab af PostNord Aditro Financial Process AB's aktiver inden for digitaliseringstjenester og dokumenthåndtering. Erhvervelsen er en del af forretningsområde Breve Danmark.

Den 30. august 2013 erhvervede et datterselskab af PostNord Itellas print- og kuverteringsvirksomhed i Polen. Erhvervelsen styrker Strålfors position på det polske marked.

Det fremgår af overtagelsesanalysen, at der tilføres aktiver primært i form af diverse inventar og immaterielle aktiver. Vederlaget for alle erhvervelser beløb sig til SEK 73 mio.

2013 Jan–dec, SEK mio. Goodwill Andre immaterielle aktiver Andre langfristede aktiver Kort- fristede aktiver Forpligtelser Nettoaktiver
Erhvervelser

Distribution Services A/S 95
93 21 –35 174
Nordisk Kyl Logistik AB 46 9 86 25 –103 63
Transbothnia AB 26 21 2 40 –37 52
Rosersberg Brevterminal AB, supplerende vederlag

12

12
I alt, erhvervelser 167 30 193 86 –175 301
Afhændelser

Tidningstorget AB–1 –1
I alt, afhændelser–1 –1
2012 Jan–dec, SEK mio. Goodwill Andre immaterielle aktiver Andre langfristede aktiver Kort- fristede aktiver Forpligtelser Nettoaktiver
Erhvervelser

Green Cargo Logistics AB (herunder datterselskabet Green Cargo Logistics A/S) 331 227 69 213 –319 521
Kardinalmärket 1 AB

314 3 –205 112
Kommanditbolaget Sveterm

285 12 –231 66
Nedsættelse af vederlag, Nils Hansson Logistics AB –1–1
Korrektion af fast vederlag, Eek Transport AS 11
Harlem Transport AS 105 60 27 85 –97 180
Rosersberg Brevterminal AB, supplerende vederlag

49

49
I alt, erhvervelser 436 287 744 313 –852 928
Afhændelser

HIT Starintex B.V. 39
1 25 –55 10
EBT Property B.V.

45 5 –45 5
Hit Belgium S.A. 5 9
5 –21 –2
SPOT A/S


1
1
I alt, afhændelser 44 9 46 36 –121 14