Note 32 Efterfølgende begivenheder

Note 32 Efterfølgende begivenheder

Strategiudvikling

PostNords strategi er baseret på den strategiske beslutning, som blev vedtaget i 2011. Omkring årsskiftet 2013/2014 er strategien for koncernens prioriteringer blevet videreudviklet og indeholder nu seks dele:

1. Sikring af lønsomheden i Mail.

2. Overtagelse af positionen som den førende logistikaktør i Norden.

3. Sikring af positionen som den førende partner inden for e-handel i Norden.

4. Udvikling af attraktive og lønsomme løsninger inden for servicelogistik.

5. Øget konkurrenceevne – faldende omkostninger, stabil IT-drift og integreret produktionsmodel.

6. Vinderkultur – konsolideret leverancekultur og mere markant profilering inden for bæredygtighed.

Organisationsændringer

Den 3. februar 2014 blev det offentliggjort, at PostNord i løbet af 2014 vil implementere en ny organisation. Dette nye tiltag har bl.a. til formål at skabe øget synlighed i forhold til kunderne, opnå øget fokus på e-handel og skabe større potentiale for koordineringsgevinster i virksomheden.

Implementeringen betyder bl.a., at der indføres en ny matrixorganisation. Der etableres nationale enheder (i Sverige, Danmark og Norge/Finland) for at skabe en mere ensartet profil i forhold til kunderne og for at skabe mulighed for at etablere integrerede produktionsmodeller. Samtidig etableres et nordisk forretningsområde for Mail & Communication og en koncernstrategisk enhed for e-handel, som får ansvar for markedsudviklingen og udviklingen af tjenesteydelser i de enkelte områder i Norden. Strålfors skal fortsat drives som datterselskab i stærk koordination med forretningsområdet Mail & Communication.

Den nye organisation indføres med virkning fra 31. marts 2014. Finansiel rapportering vil primært ske på basis af forretningsområderne og Strålfors.

Den organisatoriske ændring medfører desuden en ændret sammensætning af koncernens ledelse. Pr. 1. februar 2014 nedsattes et Group Executive Team med følgende sammensætning:

 • Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef.
 • K.B. Pedersen, viceadministrerende direktør.
 • Andreas Falkenmark, chef forretningsområde PostNord Mail & Communication.
 • Mats Johansson, konstitueret chef forretningsområde PostNord Logistics.
 • Per Samuelson, chef for Strålfors.
 • Annemarie Gardshol, chef for E-commerce & Corporate Clients samt koncernfunktion Strategi.
 • Anders Holm, chef PostNord Sverige.
 • Henning Christensen, chef PostNord Danmark.
 • Robin Olsen, chef PostNord Norge og PostNord Finland.
 • Henrik Rättzén, Chief Financial Officer.
 • Per Mossberg, kommunikationsdirektør.
 • Joss Delissen, Chief Information Officer.
 • Finn Hansen, HR-direktør.
 • Johanna Allert, chef Teknik og Infrastruktur.

Ændringer i koncernens varemærkestruktur

Den 3. februar 2014 blev det meddelt, at PostNord med virkning fra 2014 integrerer koncernens kommercielle varemærkesymboler med PostNords logo for hermed at udnytte styrken af de eksisterende kommercielle varemærker og samtidig øge synligheden og skabe en mere ensartet profil ved at give varemærket mere plads i koncernens markedskommunikation. Implementeringen af de nye kommercielle varemærker vil foregå løbende over en periode på 3 år.

Ændringer i bestyrelsen

Den 14. februar 2014 fratrådte Jonas Iversen som bestyrelsesmedlem. For perioden frem til PostNords ordinære generalforsamling den 23. april er Patrik Jönsson, som er kansliråd i det svenske Finansdepartementet, tilknyttet bestyrelsen.

Beslutning om ny dansk postlov

Transportministeriet offentliggjorde den 26. juni 2013, at et bredt parlamentarisk flertal støtter gennemførelsen af en ændret postlov i Danmark, som har til formål at opretholde en god postservice på baggrund af de kraftige fald i brevmængderne. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 18. februar 2014. Med den nye danske postlov træder nye koncessionsvilkår for Post Danmark A/S i kraft den 1. marts 2014. Det betyder, at vilkårene for befordringspligten ændres, og der sker en markedsmæssig tilpasning for Post Danmark A/S i selskabets egenskab af national postoperatør.