Note 4 Segmentsrapportering

Note 4 Segmentsrapportering

Koncernens inddeling i forretningsvirksomheder tager udgangspunkt i den måde, hvorpå koncernen ledes og rapporterer til koncernledelsen. For interne mellemværender mellem forretningsområderne gælder en markedsbestemt prissætning. Der er ikke frihed til at købe eksternt, hvis ydelsen er tilgængelig internt. Der foretages i forhold til den operative struktur, men ikke den juridiske struktur, en omkostningsfordeling af koncernfælles funktioner til kostpris med fuld fordeling af omkostninger.

Pr. 1. januar 2013 blev der gennemført en organisatorisk ændring af koncernens pakkevirksomhed i Danmark. Formålet er at muliggøre yderligere effektiviseringer og at øge konkurrenceevnen inden for pakkedistribution på det danske marked. Ændringen betyder, at resultatet af den danske pakkevirksomhed indregnes i Mail og Breve Danmark, og at der er foretaget en korrektion af sammenligningsperioderne for Breve Danmark og Logistik.

Segmenter

Breve Danmark er leverandør af distributionsløsninger på det danske kommunikationsmarked og råder over et landsdækkende distributionsnet. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade, facility management-tjenester samt pakkeydelser.

Meddelande Sverige har aktiviteter inden for distributionsløsninger på det svenske kommunikationsmarked og råder over et landsdækkende distributionsnet. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade samt ind- og udlevering af pakker.

Logistik har aktiviteter på det nordiske logistikmarked og tilbyder ydelser på områderne pakker, stykgods, bud og ekspres, partigods, sø- og flyfragt og tredjepartslogistik. Logistisk har et komplet sortiment og distributionsnet og henvender sig til både virksomheder og private på det nordiske marked. I Danmark håndteres pakkeydelser af forretningsområdet Breve Danmark.

Strålfors har aktiviteter inden for informationslogistik. Virksomheden skaber tættere og mere personlige kunderelationer for virksomheder med store kundebaser. Strålfors er førende på sit område i Norden og har aktiviteter i Norden samt en række andre europæiske lande.

Øvrigt og elimineringer

I Øvrigt indgår koncernfælles funktioner, herunder moderselskabet, Svensk Kassaservice, hensættelse til ændringer af koncernfunktioner i Sverige og Danmark samt koncernjusteringer. Justeringerne vedrører koncernens IFRS-justeringer for pensioner efter IAS 19 Personaleydelser samt finansiel leasing efter IAS 17 Leasingkontrakter. Fra Øvrigt foretages en omkostningsmæssig fordeling mellem forretningsvirksomhederne i forbindelse med service og ydelser fra de koncernfælles funktioner. I Øvrigt indtægtsføres denne omkostningsfordeling under Andre driftsindtægter, internt, og i forretningsområderne omkostningsføres den under Andre omkostninger.

I Elimineringer indgår eliminering af interne transaktioner.


Mail


Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Strålfors Andet Elimineret Koncernen
Jan–dec, SEK mio. 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Nettoomsætning, eksternt 8.959 9.769 2) 14.910 15.020 13.160 11.552 2) 2.504 2.576 0 3

39.533 38.920
Nettoomsætning, internt 405 396 2) 140 117 272 210 2) 108 89 4 6 –929 –818 2) 0 0
I alt, nettoomsætning 9.364 10.165 2) 15.050 15.137 13.432 11.762 2) 2.612 2.665 4 9 –929 –818 39.533 38.920
Andre driftsindtægter, eksternt 28
72 75 42 50 15 17 76 111

233 253
Andre driftsindtægter, internt 71 55 2) 769 712 1.241 1.280 2) 0 0 3.067 4.094 –5.148 –6.141 2) 0 0
I alt, driftsindtægter 9.463 10.220 2) 15.891 15.924 14.715 13.092 2) 2.627 2.682 3.147 4.214 –6.077 –6.959 2) 39.766 39.173
Personaleomkostninger –5.702 –5.730 2) –7.724 –7.532 –3.779 –3.303 2) –817 –821 –624 –1.009 1) 23 57 2) –18.623 –18.338 1)
Transportomkostninger –794 –822 2) –2.577 –2.608 –6.911 –5.934 2) –113 –67 –8 –16 1.450 1.363 2) –8.953 –8.084
Andre omkostninger –2.663 –3.443 2) –4.621 –4.628 –3.422 –3.223 2) –1.479 –1.593 –2.295 –3.000 4.604 5.539 2) –9.876 –10.348
Afskrivninger og nedskrivninger –403 –409 2) –386 –363 –406 –360 2) –202 –226 –251 –541

–1.648 –1.899
I alt, driftsomkostninger –9.562 –10.404 2) –15.308 –15.131 –14.518 –12.820 2) –2.611 –2.707 –3.178 –4.566 1) 6.077 6.959 2) –39.100 –38.669 1)
Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures 10 7

10 7
DRIFTSRESULTAT –89 –177 2) 583 793 197 272 2) 16 –25 –31 –352 1) 0 0 676 511 1)
Finansielle poster, netto–208 –144 1)
Resultat før skat468 367 1)
Skat–146 –120 1)
Periodens resultat322 247 1)
Operativ kapital 2.923 2.815 1.815 1.208 5.146 5.635 1.507 1.563 726 191 46 114 12.163 11.526
Investeringer i materielle og immaterielle aktiver 359 463 986 1.066 536 401 94 89 266 312

2.241 2.331

1) Er omregnet på grund af ændret IAS 19, Personaleydelser.

2) Er omregnet på grund af ændret organisation for pakkeydelser i Danmark.

Driftsindtægter pr. geografisk område er baseret på kundens faktureringsadresse, SEK mio. 2013 2012
Indtægter Aktiver Investeringer Indtægter Aktiver Investeringer
Sverige 23.290 12.756 1.593 22.490 13.5761) 1.663
Danmark 9.741 8.840 351 10.592 8.771 465
Norge 4.536 3.001 253 4.091 3.193 165
Finland 612 495 11 607 553 15
Øvrige verden 1.587 626 33 1.393 713 23
I alt 39.766 25.718 2.241 39.173 26.806 2.331

1) Er omregnet på grund af ændret IAS 19, Personaleydelser.