Note 5 Ansatte, personaleomkostninger og vederlag til ledelsesmedlemmer

Note 5 Ansatte, personaleomkostninger og vederlag til ledelsesmedlemmer


2013 2012
Gennemsnitligt antal ansatte pr. land Kvinder Mænd I alt Andel mænd Kvinder Mænd I alt Andel mænd
Sverige 8.166 15.555 23.721 66% 8.434 15.478 23.912 65%
Danmark 4.796 8.234 13.030 63% 5.213 8.453 13.666 62%
Finland 100 175 275 64% 107 183 290 63%
Norge 261 1.378 1.639 84% 223 1.059 1.282 83%
Andre lande 243 397 640 62% 218 345 563 61%
I alt 13.566 25.739 39.305 65% 14.195 25.518 39.713 64%
Personaleomkostninger, SEK mio. 2013 2012
Lønninger og andre ydelser 14.175 14.082
Lovbestemte bidrag til social sikring 2.715 2.628
Pensionsomkostninger1) 1.498 1 .551 2)
Andre personaleomkostninger 235 77
I alt 18.623 18.338

1) Af koncernens pensionsomkostninger henføres SEK 4 mio. (3 mio.) til nuværende og tidligere administrerende og viceadministrerende direktører. Udestående forpligtelser til disse udgør SEK 131 mio. (126 mio.).

2) Er omregnet på grund af ændret IAS 19, Personaleydelser.

Specifikation af lønninger og andre ydelser pr. land, SEK mio. 2013 2012
Adm. direktør1) Heraf bonus Andre ansatte I alt Adm. direktør1) Heraf bonus Andre ansatte I alt
Sverige 29
7.636 7.665 28
7.457 7.485
Danmark 14
5.301 5.315 12
5.558 5.570
Finland 2
105 107 2
108 110
Norge 5
925 930 5
772 777
Andre lande 2
157 159 3
137 140
I alt 52
14.124 14.176 50
14.032 14.082

1) Som adm. direktør anses nuværende og tidligere administrerende og viceadministrerende direktører.

Specifikation af lønninger og andre vederlag til koncernledelsen, SEK mio. 2013 2012
Grundløn Pensions-omkost- ninger Andre ydelser I alt Grundløn Pensions-omkost- ninger Andre ydelser I alt
Håkan Ericsson, administrerende direktør (fra oktober 2013) 2,2 0,7 0,4 3,3
Lars Idermark, administrerende direktør (til 15 maj 2013) 4,2 1,1 0,0 5,3 8,7 2,6 0,1 11,4
K.B. Pedersen, viceadministrerende direktør (fungerende administrerende direktør 16 maj 2013 – til sep 2013) 4,7

4,7 4,5

4,5
Mats Lönnqvist, viceadministrerende direktør (til maj 2012)3,6 0,6
4,2
I alt, administrerende og viceadministrerende direktører 11,1 1,8 0,4 13,3 16,8 3,2 0,1 20,1
Johanna Allert 2,0 0,6 0,0 2,6 1,9 0,6 0,1 2,6
Henning Christiansen (fra maj 2012) 3,0
0,2 3,2 2,0
0,1 2,1
Joss Delissen 3,1 0,9 0,0 4,0 2,9 0,8 0,0 3,7
Andreas Falkenmark 4,4 1,3 0,1 5,8 3,4 2,2 0,1 5,7
Annemarie Gardshol (fra 14 maj 2012) 3,3 1,0 0,1 4,4 2,0 0,6 0,0 2,6
Finn Hansen (til apr 2012 og fra 21 jan 2013) 3,3

3,3 1,1

1,1
Lo Hjorth (fra okt 2012 til 20 jan 2013) 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 0,4 0,0 1,0
Henrik Höjsgaard 4,3 1,3 0,1 5,7 4,3 1,0 0,1 5,4
Palle Juliussen (til sept 2012)2,4

2,4
Per Mossberg 3,0 0,9 0,1 4,0 2,9 0,9 0,1 3,9
Henrik Rättzén (fra 7 aug 2012) 4,6 1,4 0,1 6,1 1,8 0,6 0,0 2,4
Per Samuelson 3,8 1,1 0,0 4,9 3,7 1,1 0,1 4,9
I alt, andre i koncernledelsen 34,9 8,5 0,7 44,1 29,0 8,2 0,6 37,8
I alt koncernledelsen 46,0 10,3 1,1 57,4 45,8 11,4 0,7 57,9

Vederlag til ledelsesmedlemmer 1)

Samtlige ledelsesmedlemmer i Sverige modtager et pensionsbidrag på højst 30% af månedslønnen. Pensionsalderen er iflg. disse aftaler 65 eller 62 år. Pensionsomkostningerne til den nuværende administrerende direktør er fastsat til et beløb, som svarer til 30% af månedslønnen. Opsigelsesvarslet er 6 måneder. Andre medlemmer af koncernledelsen har en opsigelsesperiode på 6–12 måneder ved opsigelse fra arbejdsgiversiden og 6 måneder ved egen opsigelse. Hvis opsigelsen sker på initiativ af arbejdsgiveren, kommer et fratrædelsesvederlag til udbetaling, som svarer til værdien af månedsløn og firmabil i højst 12 måneder. For ledelsesmedlemmer gælder reglen om, at der fra opsigelsesløn og fratrædelsesvederlag fratrækkes indkomst, som modtages i forbindelse med ny stilling eller egen virksomhed.

Ledelsesmedlemmer, som er ansat i overensstemmelse med dansk arbejdsret, er fuldt ud omfattede af præmiebaserede pensioner, og pensionsalderen for disse ledelsesmedlemmer følger reglerne i dansk arbejdsret.


31 dec 2013 31 dec 2012
Kønsfordeling blandt ledelsesmedlemmer, % Andel kvinder Andel mænd Andel kvinder Andel mænd
Koncernbestyrelse 38 62 38 62
Koncernledelse 18 82 15 85
Bestyrelsesmedlemmer og administrerende direktører i datterselskaber 36 64 21 79
Vederlag til bestyrelsen for koncernen samt PostNord AB, SEK tusinde Revisions- udvalget Vederlags- udvalget 2013 2012
Jens Moberg fra april 2013
Formand 450 1)
Gunnel Duveblad Formand
313 313
Fritz Schur (formand) til april 2013
Formand 188 638
Anne Birgitte Lundholt til april 2013 Bestyrelsesmedlem
112 300
Sisse Fjelsted Rasmussen fra april 2013 Bestyrelsesmedlem
188
Christian Ellegaard fra april 2013 Bestyrelsesmedlem
188
Jonas Iversen fra 20 april 2012 Bestyrelsesmedlem


Anitra Steen fra 20 april 2013
Bestyrelsesmedlem 188 2)
Mats Abrahamsson
Bestyrelsesmedlem 275 275
Ingrid Bonde til april 2013
Bestyrelsesmedlem 88 275
Bjarne Hansen til april 2013 Bestyrelsesmedlem
112 300
Torben Janholt
Bestyrelsesmedlem 275 275
I alt

2.377 2.376

1) Jens Moberg fakturerer sit honorar gennem eget selskab. Honorar er endnu ikke faktureret.

2) Anitra Steen fakturerer sit honorar gennem eget selskab, hvorved også ydelser til sociale afgifter udbetales med 58 TSEK.

Honorar besluttet på ordinær generalforsamling 20 april 2013, SEK tusinde Bestyrelse Revisions- udvalget Vederlags-udvalget
Formand 600 63 38
Bestyrelsesmedlem 250 50 25