Note 6 Andre omkostninger

Note 6 Andre omkostninger

SEK mio. 2013 2012
Lokaleomkostninger 2.204 2.158
Hensættelser og tillbageføringer vedrørende omstruktureringstiltag 441 898
Terminalafgifter 1.024 1.031
Omkostninger, varer og materialer 1.099 1.177
Indkøbte IT-ressourcer 1.472 1.481
Aktiveret arbejde for egen regning, IT –194 –242
Andet 3.830 3.845
I alt 9.876 10.348
Specifikation af hensættelser og tilbageførsler i forbindelse med omstruktureringstiltag

Breve Danmark 56 187
Meddelande Sverige 153 101
Logistik 12 74
Strålfors 30 83
Øvrigt og Elimineringer 190 453
I alt 441 898

Tilgængelige volumener på markedet for print og kuvertering reducerer afhængigheden af substitution til digitale alternativer. Strålfors produktionskapacitet i Sverige til print og kuvertering bliver derfor koncentreret i Ljungby, hvilket betyder, at de aktiviteter, der for nærværende finder sted i Tomteboda, skal afvikles. Der er foretaget hensættelser hertil.

Forretningsområde Meddelande Sverige har blandt andet foretaget hensættelser til den nye postterminal i Hallsberg. Hensættelsen vedrører overtallighed ved de nuværende terminaler i Västerås og Karlstad.

Hensættelser i forretningsvirksomheder vedrører hovedsageligt personaleomkostninger relateret til PostNords effektiviseringsinsatser.

I segmentet Øvrigt og Elimineringer vedrører hensættelserne primært tidlig pension og overgang til enheder, som håndterer overskydende personale. Overskydende personale er især knyttet til det igangværende effektiviseringsprogram i koncernfunktionerne.