Note 7 Honorar og omkostningsgodtgørelse til revisorer

Note 7 Honorar og omkostningsgodtgørelse til revisorer

SEK mio. 2013 2012
Lovpligtig revision

KPMG

Ernst & Young
11
PWC
2
I alt
13
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

PWC
1
I alt
1
Skatterådgivning

KPMG

PWC
2
I alt
2
Andre ydelser

KPMG

Ernst & Young
8
PWC
1
I alt
9

Som revisionsopgaver anses lovfæstet revision af årsrapporten og koncernregnskabet og bogføringen samt bestyrelsens og den administrerende direktørs forvaltning, samt revision og anden gennemgang udført i overensstemmelse med overenskomst eller aftale.

Dette inkluderer øvrige arbejdsopgaver, som det tilkommer virksomhedens revisor at udføre, samt rådgivning eller anden assistance, som foranlediges af iagttagelser ved en sådan gennemgang eller gennemførelse af sådanne øvrige arbejdsopgaver.