Note 9 Finansielle poster, netto

Note 9 Finansielle poster, netto

SEK mio. 2013 2012
Finansielle indtægter

Renteindtægter 35 37
Renteindtægter i forbindelse med pensioner 0 155
Andre finansielle indtægter 15 46
I alt 50 238
Finansielle omkostninger

Renteomkostninger –98 2) –68
Renteomkostninger i forbindelse med pensioner –98 –250 1)
Renteomkostninger i forbindelse med finansiel leasing –24 –19
Leasing

Andre finansielle omkostninger –16 –14
Valutakursudsving, netto –22 –31
I alt –258 –382
Finansielle poster, netto –208 –144

1) Er omregnet på grund af ændret IAS 19, Personaleydelser.

2) Øget gældsætning i 2013 er årsagen til de øgede renteomkostninger.

Se note 29: Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter, s. 126. For renteomkostninger i forbindelse med pensioner, se desuden note 23: Pensioner, s. 119.