Note 1 Regnskabspraksis

Note 1 Regnskabspraksis

Moderselskabet anvender som udgangspunkt samme regnskabspraksis som koncernen og dermed RFR 2 Regnskabsaflæggelse for juridiske personer (Redovisning för juridiska personer). De afvigelser, som forekommer mellem moderselskabets og koncernens principper, skal ses i lyset af visse begrænsede muligheder for at anvende IFRS i moderselskabet på baggrund af den svenske årsregnskabslov (ÅRL), svensk lov om sikring af pensionsforpligtelser (Tryggandelagen) og i visse tilfælde skatteforhold.

Andele i datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventures

Andele i datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventures opgøres i moderselskabet efter kostprismetoden.

Udbytte

Udbytte fra datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventures indregnes som indtægt, når retten til at modtage udbytte er fastlagt.

Forventet udbytte fra datterselskaber indregnes i de tilfælde, hvor moderselskabet alene har ret til at træffe beslutning om udbyttets størrelse, og hvor moderselskabet har truffet beslutning om udbyttets størrelse, inden moderselskabet publicerer sine finansielle rapporter.

Hvis den værdi, som er indregnet i moderselskabets besiddelse i datterselskabet, den associerede virksomhed eller joint venture-virksomheden, overstiger værdien, som er indregnet i de finansielle rapporter, anses dette som en indikation af, at der foreligger et nedskrivningsbehov, hvorefter der gennemføres nedskrivningstest, impairment test.

Koncernbidrag indregnes som årsregnskabsdispositioner.

Personaleydelser

Pensionsforpligtelser over for tjenestemænd, som er forsikret gennem pensionsforsikringer, indregnes i moderselskabet som en bidragsbaseret pensionsordning. Øvrige pensionsomkostninger indregnes i driftsresultatet.

Finansielle garantier

Moderselskabets finansielle garantiaftaler består af garantistillelser til fordel for datterselskaber og joint ventures. Finansielle garantier medfører, at selskabet har en forpligtelse til at kompensere indehaveren af et gældsinstrument for tab, som denne måtte ifalde, hvis en skyldner ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse ved forfald i henhold til aftalevilkårene. Ved opgørelse af finansielle garantiaftaler anvendes i moderselskabet RFR 2, som er en mindre stram variant af reglerne i IAS 39, når der er tale om finansielle garantiaftaler til fordel for datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventures. Moderselskabet indregner finansielle garantiaftaler som hensættelse i balancen i tilfælde, hvor PostNord har en forpligtelse, som betyder, at betaling formodes at være et krav for opfyldelse af forpligtelsen.

Skat

I moderselskabet indregnes ubeskattede reserver, herunder udskudte skatteforpligtelser.

Segmentregnskab

Moderselskabets aktiviteter består af blot en enkelt aktivitet: koncernfunktioner.