Balance

SEK mio. Note 31 dec 2013 31 dec 2012

1, 2

AKTIVER


Andele i koncernvirksomheder 6 11.676 12.476
Rentebærende tilgodehavender
8 4
I alt, finansielle aktiver
11.684 12.480
I alt, langfristede aktiver
11.684 12.480
Rentebærende tilgodehavender i koncernvirksomheder
8.043 6.257
Andre tilgodehavender i koncernvirksomheder
95 48
Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter
5 8
I alt, omsætningsaktiver
8.143 6.313
I alt, kortfristede aktiver
8.143 6.313
I ALT, AKTIVER
19.827 18.793
EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER


Bunden egenkapital


Aktiekapital
2.000 2.000
Overkursfond
10.141 10.141
Fri egenkapital


Overført resultat
3.597 1.225
Årets resultat
–30 2.475
I ALT, EGENKAPITAL
15.708 15.841
FORPLIGTELSER


Rentebærende forpligtelser
3.905 2.536
I alt, langfristede forpligtelser
3.905 2.536
Forpligtelser til koncernvirksomheder


Andre driftsforpligtelser
201 402
Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter
13 14
I alt, ikke-rentebærende forpligtelser
214 416
I alt, kortfristede forpligtelser
214 416
I ALT, FORPLIGTELSER
4.119 2.952
I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER
19.827 18.793
EVENTUALFORPLIGTELSER


Garantiforpligtelser, PRI
140 103
Garantiforpligtelser til fordel for datterselskaber
381 256 1)
I alt
521 359

1) Pr. 31. december 2012 har PostNord AB's datterselskab Posten AB stillet garantier for ydelser til datterselskaber for et beløb på SEK 98 mio. (141 mio.).