Pengestrømsopgørelse

SEK mio. 2013 2012
DRIFTSAKTIVITETER

Resultat før skat –30 2.475
Justeringer ved årets udgang –92 –46
Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen 825 0 1)
Pengestrøm fra driftsaktiviteter før ændringer af driftskapital 703 2.429
Pengestrøm fra ændringer i driftskapital

Forøgelse(–)/reduktion(+), driftstilgodehavender 1 999 1)
Forøgelse(+)/reduktion(–), driftsforpligtelser –3 10 1)
Ændring af driftskapital –2 1.009
Pengestrøm fra driftsaktiviteter 701 3.438
INVESTERINGSAKTIVITETER

Ændring af koncerntilgodehavender –1.789 –5.995
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter –1.789 –5.995
FINANSIERINGSAKTIVITETER

Optagne lån 1.345 4.031
Nedbringelse af lån –200 –1.100
Udlodning af udbytte til moderselskabets ejere –103 –368
Indbetalte koncernbidrag
–6
Modtagne koncernbidrag 46
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter 1.088 2.557
PERIODENS PENGESTRØM 0 0
Likvide midler primo 0 0
Likvide midler ultimo 0 0

1) Foregående værdier justeret.