Resultatopgørelse

SEK mio. Note 2013 2012

1, 2

Andre driftsindtægter
24 23
I alt, driftsindtægter
24 23
Personaleomkostninger 3 –24 –28
Andre omkostninger 4 –12 –26
I alt, driftsomkostninger
–36 –54
DRIFTSRESULTAT
–12 –31
Indtægter fra kapitalinteresser i dattervirksomheder
773 2.473
Nedskrivning af aktier i datterselskaber 6 –800
Renteindtægter og finansielle resultatposter 5 40 44
Renteomkostninger og finansielle resultatposter 5 –123 –57
I alt, finansielle poster
–110 2.460
Resultat efter finansielle poster
–122 2.429
Modtagne koncernbidrag
92 46
Justeringer ved årets udgang
92 46
Resultat før skat
–30 2.475
Skat
0
PERIODENS RESULTAT
–30 2.475