Pengestrømsopgørelse

SEK mio. Note 2013 2012
DRIFTSAKTIVITETER


Resultat før skat
468 367 1)
Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen


Tilbageførsel af nedskrivninger og afskrivninger
1.648 1.899
Resultat, salg af datterselskaber
–1 –5
Realiseringsgevinst/-tab på solgte aktiver
61 17
Ændring pensionsforpligtelser
426 597 1)
Andre hensættelser
402 579
Andre ikke-likviditetspåvirkende poster
0 –8
Udbetalte pensioner
–1.070 –1.081
Andre hensættelser, likviditetspåvirkning
–428 –405
Betalt skat
44 –184
Pengestrøm fra driftsaktiviteter før ændringer i driftskapitalen
1.550 1.776
Pengestrøm fra ændringer i driftskapital:


Forøgelse (–)/reduktion (+), varebeholdning
–34 27
Forøgelse (–)/reduktion (+), øvrige driftstilgodehavender
55 –558
Forøgelse (+)/reduktion (–), driftsforpligtelser
56 536
Andre ændringer i driftskapital
35 44
Ændring af driftskapital
112 49
Pengestrøm fra driftsaktiviteter 28 1.662 1.825
INVESTERINGSAKTIVITETER


Erhvervelse af materielle aktiver
–1.896 –1.994
Afhændelse af materielle aktiver
62 201
Aktiverede udviklingsomkostninger
–234 –301
Erhvervelse af andre immaterielle aktiver
–111 –36
Erhvervelse af datterselskaber, likviditetspåvirkning, netto 31 –336 –1.420
Afhændelse af datterselskaber, likviditetspåvirkning, netto 31
46
Ændring af finansielle aktiver
–138 –29
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter
–2.653 –3.533
FINANSIERINGSAKTIVITETER


Nedbragte lån
–219 –2.137
Nyoptagne lån
400 5.419
Ændring finansiel leasingforpligtelse
–61 –25
Udlodning af udbytte til moderselskabets ejere
–103 –368
Udlodning af udbytte til minoritetsinteresser
–2 –2
Værdiændring pensionsydelser
–194 –200 1)
Forøgelse(+)/reduktion(–), andre rentebærende forpligtelser
97 –33
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter
–82 2.654
PERIODENS PENGESTRØM
–1.073 946
Likvide midler, primo perioden
3.046 2.107
Omregningsdifference i likvide midler
0 –7
Likvide midler, ultimo perioden 21 1.973 3.046

1) Er omregnet på grund af ændret IAS 19, Personaleydelser.